Skupina AB

test č. 10

Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

 • každé vozidlo, ktoré prepravuje náklad, ktorý presahuje celkovú dĺžku alebo šírku takéhoto vozidla
 • všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov
 • chodec prechádzajúci cez priechod pre chodcov

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

 • je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami
 • je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
 • má uzatvorené havarijné poistenie

Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

 • pri otáčani a cúvaní
 • vždy, ak je to potrebné na vykonanie ktoréhokoľvek jazdného úkonu
 • len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky

Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

 • je povinný vždy zastaviť vozidlo
 • nie je povinný mu dať prednosť v jazde
 • je povinný mu dať prednosť v jazde

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

 • 100 km/h; na medzinárodných trasách 130 km/h
 • 90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/h
 • 80 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 120 km/h

Vodič nesmie zastaviť a stáť

 • na železničnom priecestí a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 80 m pred nimi
 • na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi
 • kolmo na okraj cesty v obci

Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

 • svieti prerušované biele svetlo
 • sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia
 • osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou cez stred tela

Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

 • len pred začatím jazdného úkonu
 • počas celého jazdného úkonu
 • po začatí jazdného úkonu

Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

 • je funkčný ukazovateľ rýchlosti vozidla
 • má účinné riadenie a brzdy
 • svietia svetlá vo vnútri vozidla

Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

 • 60 km/h
 • 80 km/h
 • 90 km/h

Pri preprave nákladu sa

 • môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla najviac o 10 %
 • nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla
 • môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla na účelových komunikáciách

Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie

 • značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku alebo na vozidle
 • značka umiestnená na zelenom stĺpiku
 • značka umiestnená ľubovoľným spôsobom 80 cm nad rovinou vozovky

Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

 • o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou
 • o 40 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol
 • o 50 cm, musí byť vždy označený červenou odrazkou

Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo,

 • ktorého celková prípustná šírka vozidla presahuje 2200 mm
 • ktoré nebolo v lehote jedného mesiaca po jeho prvom prihlásení do evidencie podrobené emisnej kontrole
 • ktoré bolo pri kontrole originality vozidla, ak takejto kontrole podlieha, hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách

Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

 • možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h
 • považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • možno takéto vozidlo používať len na účelových komunikáciách

Táto dopravná značka upozorňuje na
warning_24.png

 • úsek cesty, ktorej povrch je znečistený a za mokra klzký
 • úsek cesty, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice
 • povinnosť použiť pri jazde snehové reťaze

Táto dopravná značka upozorňuje vopred na
warning_25.png

 • podchod alebo nadchod
 • priechod pre chodcov
 • blízkosť školy

Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
restriction_27.png

 • predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať
 • predchádzať motorové vozidlo vľavo aj vpravo
 • obchádzať akékoľvek vozidlo

Táto dopravná značka znamená:
command_26.png

 • Jazdné pruhy pred križovatkou
 • Nerovnosť vozovky
 • Prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo

Táto dopravná značka znamená:
info_23.png

 • Zákaz predchádzania
 • Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
 • Prednosť protiidúcich vozidiel

Táto dopravná značka informuje
info_directional_34.png

 • o smere a dĺžke obchádzky
 • o smere a prípadne o vzdialenosti k časti obce
 • o názve najbližšej križovatky

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_33.png

 • Obytná zóna
 • Obec
 • Smerová tabuľa k miestnemu cieľu

Táto dopravná značka vyznačuje
horizontal_15.png

 • úsek, kde je zakázané zastavenie a státie
 • úsek, kde je dovolené zastavenie a státie vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb
 • nebezpečný úsek cesty, na ktorom treba jazdiť so zvýšenou opatrnosťou

Ako prvé prejde cez križovatku
junction_26.jpg

 • červené vozidlo
 • modré vozidlo
 • zelené vozidlo

V poradí tretie prejde okolo prekážky
junction_22.jpg

 • modré vozidlo
 • žlté vozidlo
 • zelené vozidlo

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_37.jpg

 • 1. zelené, 2. modré, 3. vaše vozidlo
 • 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. zelené
 • 1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_40.jpg

 • druhé
 • prvé
 • posledné súčasne so žltým vozidlom