Skupina AB

test č. 11

Hranicou križovatky sa rozumie

 • kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov
 • kolmica na os vozovky vo vzdialenosti desať metrov od miesta, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky
 • miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky

Zastavením vozidla sa rozumie

 • každé prerušenie jazdy
 • prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča
 • uvedenie motorového vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb, najviac však na tri minúty

Vodič je povinný

 • prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám za zníženej viditeľnosti
 • zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla na dobu, ktorá presiahne 30 minút
 • zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla mimo jeho dohľad

Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

 • okuliarmi a ochranným štítom za každých okolností
 • okuliarmi len pri snežení alebo v daždi
 • najmä okuliarmi alebo ochranným štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť jazdy, najmä v hmle, pri snežení alebo v daždi

Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, je vodič iného vozidla povinný

 • zastaviť vozidlo; ak je na zastávke viac vozidiel, vodič je povinný zastaviť vozidlo za posledným z nich
 • zastaviť len vtedy, ak autobus, prípadne trolejbus zastaví pri okraji vozovky
 • zastaviť len na pokyn vodiča takého vozidla

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac

 • 90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/h
 • 110 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste nemá rýchlosť jazdy obmedzenú
 • 80 km/h

Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič nesmie

 • zastaviť a stáť
 • stáť, ale môže zastaviť, ak ide o zastavenie, ktoré nepresiahne päť minút
 • zastaviť a stáť; to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri minúty

Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti

 • osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie kývaním ruky s bielym svetlom cez stred tela
 • svieti prerušované biele svetlo
 • osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu

Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici vodič

 • je povinný použiť pripájací jazdný pruh; tam, kde pripájací jazdný pruh nie je, vodič musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim v priebežných jazdných pruhoch
 • je povinný použiť pripájací jazdný pruh; tam, kde pripájací jazdný pruh nie je, vodič má prednosť v jazde pred vozidlami idúcimi v priebežných jazdných pruhoch
 • osobného motorového vozidla nie je povinný použiť existujúci pripájací jazdný pruh

Ak ten kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť

 • len za zníženej viditeľnosti
 • a oznámiť to policajtovi
 • len vtedy, ak prekážku spôsobil na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

 • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení
 • ku škodovej udalosti došlo na diaľnici alebo rýchlostnej ceste
 • v niektorom zo zúčastnených vozidiel došlo k poškodeniu prepravovaných vecí

Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení,

 • smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník
 • smie používať chodník v celej šírke
 • smie používať ľavú stranu chodníka, pričom smie obmedziť ostatné osoby používajúce chodník

Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

 • pravej strane
 • ľavej strane
 • ľavej strane a najviac jeden meter od vozidla

Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je

 • zariadenie na bezdemontážnu opravu prevádzkovej brzdy
 • kľúč na matice alebo skrutky kolies
 • ťažná tyč určená na vlečenie vozidiel

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

 • je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou
 • nemá aspoň kolesá prednej nápravy vybavené účinnými krytmi (blatníkmi, podbehmi)
 • má dodatočne namontované schválené svetelné zariadenia narúšajúce výhľad z miesta spolujazdca

Táto dopravná značka znamená:
restriction_29.png

 • Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel
 • Vjazd osobným automobilom a motocyklom povolený
 • Zákaz vjazdu osobných automobilov a motocyklov

Táto dopravná značka znamená:
restriction_30.png

 • Koniec zákazu zvukových výstražných znamení
 • Koniec zákazu zvukových a svetelných výstražných znamení
 • Zákaz zvukových výsražných znamení

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou
right_of_way_10.png

 • prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo do vzdialenosti 150 m
 • vyznačuje vzdialenosť k značke „Stoj, daj prednosť v jazde!”, pre ktorú je zároveň predbežnou značkou
 • upozorňuje vodiča, že vo vzdialenosti 150 m bude mať prednosť v jazde

Táto dopravná značka
command_6.png

 • upozorňuje na križovatku tvaru „T”
 • označuje zvýšenie počtu jazdných pruhov
 • prikazuje jazdu smerom, ktorým šípky ukazujú

Táto dopravná značka znamená:
command_19.png

 • Zákaz vstupu chodcov
 • Cestička pre chodcov; značka prikazuje chodcom použiť takto označený pruh alebo cestičku
 • Priechod pre chodcov; značka upozorňuje na nebezpečenstvo pohybu chodcov na vozovke

Táto dopravná značka znamená:
info_29.png

 • Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím
 • Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým státím
 • Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku

Táto dopravná značka znamená:
command_20.png

 • Obmedzenie v jazdných pruhoch
 • Jazdný pruh vyhradený pre pomalé vozidlá
 • Prikázaný smer jazdy pre pomalé vozidlá

Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
other_2.png

 • vedenom osobou sluchovo postihnutou
 • vedenom vodičom začiatočníkom
 • prepravujúcom nebezpečné veci

V poradí druhé prejde cez križovatku
junction_26.jpg

 • zelené vozidlo
 • červené vozidlo
 • modré vozidlo

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj” pre
junction_16.jpg

 • vodiča žltého vozidla
 • vodiča zeleného vozidla
 • chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta

Ako prvé prejde cez križovatku
junction_3.jpg

 • modré vozidlo
 • zelené vozidlo
 • vaše vozidlo

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_37.jpg

 • tretie
 • druhé
 • prvé