Skupina AB

test č. 12

Motorovým vozidlom sa rozumie

 • koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom
 • vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou motocykla, traktora a motorového ručného vozíka
 • nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom a trolejbus

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

 • povinní podstatne zvýšiť rýchlosť jazdy
 • takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, len ak sú cyklisti mladší ako 12 rokov
 • takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky

Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

 • je povinný vždy zastaviť vozidlo
 • je povinný mu dať prednosť v jazde
 • nie je povinný mu to umožniť

Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a

 • za tým účelom jazdiť vždy rýchlosťou najviac 15 km/h
 • jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené
 • za tým účelom vždy zastaviť vozidlo

Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

 • zľava
 • po jednosmernej ceste
 • sprava

Na motocykli je zakázané

 • prepravovať osoby mladšie ako 18 rokov
 • používanie okuliarov prepravovanými osobami
 • bočné sedenie prepravovaných osôb

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode je povinný

 • bezodkladne zastaviť vozidlo
 • bezodkladne privolať odťahovú službu
 • bezodkladne ohlásiť dopravnú nehodu príslušnej poisťovni

Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa na bicykli

 • po chodníku alebo po pravej krajnici
 • pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky
 • po chodníku, ak sa tým neohrozujú chodci

V obytnej, pešej a školskej zóne chodci

 • nie sú povinní umožniť vozidlám jazdu
 • sú povinní umožniť vozidlám jazdu; to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne
 • sú povinní umožniť jazdu len vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb; to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú na ceste

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

 • je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami
 • je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
 • má uzatvorené havarijné poistenie

Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

 • do takejto križovatky vchádza
 • dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla alebo k dopravnej nehode
 • z takej križovatky vychádza

Vodič nesmie použiť

 • zimné pneumatiky v období od 15. novembra do 31. marca
 • zvukové výstražné znamenie
 • použiť na jazdu vozidlo, ktoré svojim farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek

Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom znamená tento pokyn

 • „Voľno”, ak má obe ruky pripažené
 • povinnosť odbočiť vpravo alebo vľavo
 • „Stoj!”; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

 • najmenej dvojlitrová zásoba náplne do ostrekovačov skiel
 • kľúč na matice alebo skrutky kolies
 • odrazové sklo oranžovej farby, ktoré je možné umiestniť na vozovku v prípade núdzového státia

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • je vybavené pneumatikami rôznych rozmerov a konštrukcií
 • najnižší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky
 • nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti

Táto dopravná značka znamená:
warning_1.png

 • Zákaz odbočovania vpravo
 • Nebezpečné stúpanie
 • Zákruta vpravo

Táto dopravná značka
warning_19.png

 • upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu
 • upozorňuje na zvýšený alebo inak nebezpečný ľavý obrubník
 • umožňuje pozdĺžne parkovanie na chodníku na ľavej strane jednosmernej cesty

Táto dopravná značka označuje
warning_36.png

 • dve železničné priecestia vo vzdialenosti 80 m
 • železničné priecestie viackoľajové
 • miesto, kde sú v tesnej blízkosti dve križovatky

Táto dopravná značka znamená:
info_30.png

 • Diaľnica
 • Podjazd alebo nadjazd
 • Hlavná cesta

Táto dopravná značka informuje o
info_directional_18.png

 • názvoch najbližších výjazdov z diaľnice a o vzdialenosti k nim
 • smere príjazdu na diaľnicu s uvedením cieľa
 • o cieľoch a počtoch jazdných pruhov v priamom smere

Táto dodatková tabuľka vyznačuje
additional_5.png

 • dĺžku úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
 • vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
 • vzdialenosť k najbližšej križovatke

Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,
horizontal_16.png

 • vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar
 • vodič sa riadi významom ľavej čiary z tejto dvojice čiar
 • riadi sa premávka v jazdných pruhoch svetelnými signálmi

Táto dopravná značka
horizontal_17.png

 • vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy križovatkou
 • vyznačuje jazdné pruhy vyhradené pre pomalé vozidlá
 • je predbežnou značkou pre zmenu smeru jazdy

Prednosť v jazde má vodič
junction_14.jpg

 • červeného vozidla, pretože vchádza do kruhového objazdu
 • modrého vozidla, pretože prichádza zľava
 • modrého vozidla, pretože ide po kruhovom objazde

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_29.jpg

 • 1. zelené, 2. modré, 3. žlté
 • 1. modré, 2. zelené, 3. žlté
 • 1. žlté. 2. zelené, 3. modré

V poradí posledné prejde cez križovatku
junction_3.jpg

 • vaše vozidlo súčasne s modrým
 • zelené vozidlo
 • modré vozidlo súčasne s červeným

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_40.jpg

 • 1. zelené, 2. vaše vozidlo súčasne so žltým, 3. červené
 • 1. červené, 2. zelené, 3. vaše vozidlo súčasne so žltým
 • 1. vaše vozidlo súčasne so žltým, 2. zelené, 3. červené