Skupina AB

test č. 14

Nemotorovým vozidlom sa rozumie

 • vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, električka a trolejbus
 • vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily
 • aj motorové vozidlo, ktorého pohotovostná hmotnosť nepresahuje 400 kg

Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla s výnimkou prípadu, keď

 • dáva znamenie o zmene smeru jazdy
 • jazdí rýchlosťou nižšou ako 50 km/h
 • má dostatočnú prax vo vedení motocykla

Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie

 • vždy vtedy, ak je to potrebné na zabezpečenie plynulej jazdy jeho vozidla, najmä na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci
 • len v obci na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla
 • len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, a mimo obce aj na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla

Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety

 • ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená
 • pri jazde mimo obce
 • za zníženej viditeľnosti

Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

 • 80 km/h
 • 60 km/h
 • 90 km/h

Vodič motorového vozidla nesmie na diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo

 • ak nemá rozhľad na vzdialenosť najmenej 200 m
 • ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo
 • za hmly, sneženia a hustého dažďa

Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd,

 • a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo
 • len ak ho na to upozornia zapínaním diaľkových svetlometov
 • len ak tak urobia aj pred ním jazdiaci vodiči

Prekážka cestnej premávky sa označuje

 • len za zníženej viditeľnosti
 • len vtedy, ak ju tvorí motorové vozidlo
 • najmä zábranou na označenie uzávierky, výstražným svetlom oranžovej farby, za zníženej viditeľnosti aj červeným svetlom alebo reflexnou červenou zástavkou

Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá

 • osoba, ktorá ich sprevádza
 • zákonný zástupca
 • osoba pribratá na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo niektorých jazdných úkonov

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

 • zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky do príchodu odťahovej služby
 • zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku
 • zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky do príchodu odbornej zdravotníckej pomoci

Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,

 • len ak vedie viac ako 50 zvierat
 • ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky
 • ak to vyžaduje plynulosť cestnej premávky alebo ak potrebuje získať informácie od protijazdiacich vodičov o situácii na ceste pred ním

Ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou, znamená tento pokyn

 • „Stoj!” pre smer, ku ktorému stojí čelom alebo chrbtom
 • „Voľno” pre smer, ku ktorému stojí bokom
 • „Pozor!”; vodič vozidla idúceho zo smeru, v ktorom bola predtým premávka zastavená, je povinný pripraviť sa na jazdu; vodič vozidla idúceho v smere, ktorý bol predtým voľný, je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky; ak je už tak blízko, že by nemohol vozidlo bezpečne zastaviť, smie pokračovať v jazde

Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky

 • na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev
 • oblečený odev s nápisom „CYKLISTA”
 • len pri jazde v obytnej zóne a školskej zóne oblečený reflexný bezpečnostný odev

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

 • zariadenie na spájanie vozidiel
 • náradie potrebné na výmenu vzduchového filtra
 • príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel
 • nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti
 • je vybavené pneumatikami rôznych rozmerov a konštrukcií alebo na tej istej náprave sú použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné

Táto dopravná značka znamená:
command_21.png

 • Jednosmerná premávka
 • Prikázaný smer jazdy vľavo
 • Zákruta vľavo

Táto dopravná značka
command_22.png

 • prikazuje chodcom a cyklistom použiť takto označený spoločný pruh alebo cestičku vyznačeným spôsobom; chodci a cyklisti sa nesmú navzájom ohroziť
 • označuje priechod pre chodcov a cyklistov; značka informuje o spoločnom priechode pre chodcov a cyklistov
 • označuje koniec cestičky pre chodcov a cyklistov

Táto dopravná značka znamená:
command_23.png

 • Koniec hlavnej cesty
 • Koniec príkazu
 • Zákaz státia

Táto dopravná značka znamená:
info_33.png

 • Podchod alebo nadchod
 • Priechod pre chodcov
 • Metro

Táto dopravná značka
info_directional_31.png

 • vyznačuje križovatku s vedľajšou cestou
 • informuje o zvýšení počtu jazdných pruhov
 • informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky

Táto dopravná značka
info_directional_30.png

 • informatívne označuje začiatok obce v jazyku národnostnej menšiny
 • označuje hranicu kraja v jazyku národnostnej menšiny
 • informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, okresu, kraja, časti obce a podobne

Táto dodatková tabuľka vyznačuje
additional_8.png

 • koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
 • začiatok úseku s jednosmernou premávkou
 • začiatok úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená

Táto dopravná značka vyznačuje
horizontal_20.png

 • hranicu križovatky
 • okraj vozovky
 • únikovú cestičku

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_26.jpg

 • 1. červené, 2. modré, 3. zelené
 • 1. zelené, 2. modré, 3. červené
 • 1. modré, 2. zelené, 3. červené

Tento pokyn policajta znamená „Stoj!” pre vodiča
junction_13.jpg

 • modrého a vodiča červeného vozidla
 • zeleného a vodiča čierneho vozidla
 • modrého a vodiča žltého vozidla

Ako prvé prejde cez križovatku
junction_8.jpg

 • zelené vozidlo
 • modré vozidlo
 • vaše vozidlo

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_12.jpg

 • žlté vozidlo
 • vaše vozidlo súčasne s modrým
 • zelené vozidlo