Skupina AB

test č. 15

Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

 • tlačí bicykel alebo motocykel
 • jazdí na bicykli alebo tlačí bicykel alebo motocykel
 • jazdí na bicykli alebo na motocykli

Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

 • každé vozidlo, ktoré prepravuje náklad, ktorý presahuje celkovú dĺžku alebo šírku takéhoto vozidla
 • každý účastník cestnej premávky, ktorý porušil pravidlá cestnej premávky
 • všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

 • povinní dávať zvukové výstražné znamenia počas jazdy cez takýto priechod v obci
 • takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky
 • takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy, len ak cez priechod prechádzajú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo staré osoby

Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava

 • na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody
 • na čerpacej stanici
 • na parkovisku za zníženej viditeľnosti

Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť

 • vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy
 • vodičom všetkých vozidiel nachádzajúcich sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka cestnej premávky, jej obídenie
 • jej obídenie len vodičom vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde” alebo „Stoj, daj prednosť v jazde”,

 • nie je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste
 • je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste
 • nie je povinný dať prednosť v jazde nemotorovým vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste

Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak

 • vozidlo stojí na parkovisku
 • na to dá pokyn pribratá náležite poučená osoba
 • tým nie je ohrozená bezpečnosť nastupujúcich osôb alebo vystupujúcich osôb, ani iných účastníkov cestnej premávky

Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej

 • 3,5 m
 • 3 m
 • 2,5 m

Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič

 • nesmie vchádzať na železničné priecestie
 • smie vchádzať na železničné priecestie
 • je povinný vchádzať na železničné priecestie zvýšenou rýchlosťou

Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

 • dovolené, len ak je vlečeným vozidlom osobné motorové vozidlo
 • zakázané za každých okolností
 • dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice

Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť

 • porušenie povinností ustanovených prepravovaným osobám
 • fajčenie prepravovaných osôb
 • používanie telefónneho prístroja prepravovanými osobami

Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,

 • smie použiť chodník, len ak v blízkosti nie sú žiadni chodci
 • smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky
 • nesmie použiť chodník a je povinný použiť ľavú krajnicu

Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce

 • chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou
 • chrániť si zrak ochranným štítom
 • mať na sebe oblečený odev červenej farby

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

 • homologizovaný prenosný výstražný trojuholník
 • krieda a meracie pásmo na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody
 • zásoba oleja a zásoba chladiacej kvapaliny v osobitných nádobách

Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

 • možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h
 • považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách

Táto dopravná značka znamená:
warning_28.png

 • Zúžená vozovka (z oboch strán)
 • Zníženie počtu jazdných pruhov (z oboch strán)
 • Koniec rýchlostnej cesty

Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na
warning_30.png

 • miesto, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak neočakával, alebo kde nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné
 • priechod pre chodcov v obci
 • každú križovatku, kde je premávka riadená svetelnými signálmi

Tieto dopravné značky upozorňujú na
warning_29.png

 • železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 180 m
 • železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 240 m
 • železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 200 m

Táto dopravná značka znamená:
info_13.png

 • Spomaľovací prah
 • Tunel
 • Vyjazdené koľaje

Táto dopravná značka
info_34.png

 • informuje o mieste, kde je na ceste umiestnený telefón núdzového volania
 • upozorňuje vodičov na zákaz telefonovania
 • označuje miesto, kde možno dostať najmä turistické informácie

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_19.png

 • Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
 • Návesť pred križovatkou
 • Zvýšenie počtu jazdných pruhov

Táto dopravná značka vyznačuje
command_24.png

 • prídavný jazdný pruh pre vozidlá, ktoré svojou pomalou jazdou obmedzujú alebo by mohli obmedziť ostatné vozidlá
 • vyhradený jazdný pruh
 • počet jazdných pruhov pred križovatkou, a jazdný pruh určený pre nemotorové vozidlá

Táto dodatková tabuľka
additional_9.png

 • obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na podmienky zníženej viditeľnosti
 • upozorňuje na nerovnosť vozovky
 • obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na nepriaznivé poveternostné podmienky

Ako prvé prejde cez križovatku
junction_18.jpg

 • červené vozidlo
 • modré vozidlo
 • zelené vozidlo

Tento pokyn policajta znamená
junction_16.jpg

 • „Voľno” pre vodiča červeného a vodiča modrého vozidla a „Stoj!” pre vodiča žltého vozidla; vodič zeleného vozidla smie odbočiť vpravo
 • „Voľno” pre vodiča zeleného a vodiča žltého vozidla a „Stoj!” pre vodiča modrého a vodiča červeného vozidla
 • „Voľno” pre vodiča červeného a vodiča žltého vozidla a „Stoj!” pre vodiča modrého a vodiča zeleného vozidla

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_15.jpg

 • modré vozidlo
 • vaše vozidlo
 • červené vozidlo

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_11.jpg

 • druhé
 • posledné
 • prvé