Skupina AB

test č. 18

Križovatkou sa rozumie

 • miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú
 • mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou
 • miesto, v ktorom cesta mení smer

Zastavením vozidla sa rozumie

 • každé prerušenie jazdy
 • uvedenie motorového vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb
 • prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča

Vodič je povinný

 • dať prednosť v jazde cyklistovi jazdiacemu po priechode pre cyklistov, len ak je takýto priechod vybavený svetelným signalizačným zariadením
 • dať prednosť v jazde cyklistovi jazdiacemu po priechode pre cyklistov
 • prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám

Vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba,

 • len ak jazdia po jednosmernej ceste s dvoma jazdnými pruhmi v obci
 • len ak jazdia po diaľnici a po rýchlostnej ceste
 • ak je na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy taká hustá premávka, že sa utvoria súvislé prúdy vozidiel, v ktorých vodič motorového vozidla môže jazdiť len takou rýchlosťou, ktorá závisí od rýchlosti vozidiel idúcich pred ním

Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

 • je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť
 • je povinný zastaviť vozidlo
 • je povinný zapnúť zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel

Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,

 • na ktorého strane jazdy je prekážka alebo zúžená vozovka
 • na ktorého strane nie je zúžená vozovka
 • ktorý prichádza k prekážke nižšou rýchlosťou

Vodič pri vchádzaní na cestu z obytnej zóny alebo pešej zóny

 • nie je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste
 • je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste
 • je povinný dať prednosť v jazde len vozidlu idúcemu po ceste zľava

Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

 • v čase od 00.00 hod. do 04.00 hod.
 • po pravej krajnici
 • v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev

Účastník dopravnej nehody je povinný

 • zotrvať na mieste dopravnej nehody, to neplatí, ak preukázal svoju totožnosť ostatným účastníkom dopravnej nehody
 • zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody
 • zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu odťahovej služby

Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov,

 • majú prednosť pred vozidlami s právom prednostnej jazdy
 • nesmú fajčiť
 • musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách

Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený

 • chodec idúci po pravej krajnici
 • pracovník obvodného úradu
 • osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

 • má uzatvorené havarijné poistenie
 • je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
 • je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami

Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

 • zastaviť vozidlo
 • spomaliť jazdu
 • zrýchliť jazdu

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo
 • najvyšší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je nižšie ako 1500 mm nad rovinou vozovky
 • nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

 • najmenej desaťlitrová zásoba pohonných hmôt a najmenej dvojlitrová zásoba chladiacej kvapaliny v osobitných nádobách; to neplatí pre jednostopové motorové vozidlá
 • matice a skrutky na výrobcom predpísaný rozmer kolesa
 • homologizovaný prenosný výstražný trojuholník

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
warning_35.png

 • Spôsob obchádzania štyroch prekážok
 • Štyri zákruty, prvá vpravo
 • Nebezpečenstvo šmyku v úseku 4 km

Táto dopravná značka znamená:
restriction_3.png

 • Zákaz státia vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu; pritom je rozhodujúca okamžitá šírka vrátane nákladu
 • Zákaz vjazdu vozidiel užších ako 2,5 m
 • Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu; pritom je rozhodujúca okamžitá šírka vrátane nákladu

Táto dopravná značka znamená:
restriction_4.png

 • Zákaz otáčania
 • Koniec zákazu otáčania
 • Prikázaný smer jazdy

Táto dopravná značka znamená:
command_22.png

 • Cestička pre vyznačených užívateľov; prikazuje chodcom a cyklistom použiť v predmetnom smere takto označený spoločný pruh alebo cestičku; chodci a cyklisti sa nesmú navzájom ohroziť
 • Zákaz vstupu chodcov a cyklistov
 • Cestička k predajni bicyklov

Táto dopravná značka znamená:
info_5.png

 • Koniec parkoviska
 • Koniec rýchlostnej cesty
 • Koniec vyhradeného jazdného pruhu

Táto dopravná značka
info_directional_5.png

 • informuje o smere a priebehu obchádzky alebo odklonovej trasy z dôvodu uzavretia pozemnej komunikácie
 • vyznačuje zónu s dopravným obmedzením začínajúcu od tejto dopravnej značky
 • informuje o dopravnom obmedzení v časti obce

Táto dopravná značka znamená:
horizontal_2.png

 • Zákaz státia
 • Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím
 • Zastávka autobusov alebo trolejbusov

Táto dopravná značka znamená
info_directional_37.png

 • diaľnica
 • návesť pred križovatkou
 • smerová tabuľa

Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_39.jpg

 • tretie
 • druhé
 • prvé

V poradí druhé prejde cez križovatku
junction_19.jpg

 • zelené vozidlo
 • modré vozidlo
 • červené vozidlo

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_28.jpg

 • červené vozidlo
 • vaše vozidlo
 • zelené vozidlo

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_5.jpg

 • 1. červené, 2. vaše vozidlo, 3. žlté, 4. zelené
 • 1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené
 • 1. žlté, 2. zelené, 3. červené, 4. vaše vozidlo