Skupina AB

test č. 19

Autobusom sa rozumie

 • motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie
 • motorové a nemotorové vozidlo, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako tri miesta na sedenie
 • každé vozidlo určené na dopravu viac ako štyroch osôb

Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

 • stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie
 • diaľkové svetlomety
 • svetlá vo vnútri vozidla

Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky,

 • je povinný chybu odstrániť na mieste; ak to nemôže urobiť, smie v jazde pokračovať primeranou rýchlosťou len do najbližšieho miesta, kde možno chybu odstrániť
 • je povinný zapnúť predné svetlomety do hmly
 • smie pokračovať v jazde k najbližšej čerpacej stanici

Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,

 • je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
 • môže obmedziť protiidúcich vodičov
 • nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním

 • jazdiť vo vzdialenosti najmenej 40 m
 • dodržiavať takú vzdialenosť, aby zreteľne videl v ňom sediace osoby
 • dodržiavať takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, ak vodič vozidla jazdiaceho pred ním zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví

Vodič nesmie zastaviť a stáť

 • v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti
 • v žiadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti
 • v obci na križovatke tvaru „T” na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty

Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič

 • nie je povinný ju poslúchnuť
 • je povinný ju poslúchnuť
 • je povinný pred vojdením na železničné priecestie vždy zastaviť pri tejto osobe

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1, môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

 • je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami
 • je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
 • má uzatvorené havarijné poistenie

Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

 • zvýšiť rýchlosť jazdy
 • bezodkladne zastaviť vozidlo
 • zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo

Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,

 • ak by pri predchádzaní neobmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici
 • ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici
 • ak nemá rozhľad na vzdialenosť 200 metrov

Vodič je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

 • zastavil vozidlo pred železničným priecestím, kde sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia
 • zastavil na parkovisku
 • pri jazde v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným

Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám,

 • ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg
 • ktorým to umožňuje dopravná značka
 • vedených vodičom začiatočníkom

Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

 • nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m
 • nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m
 • jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

 • doplnkové zabezpečovacie elektronické alebo mechanické zariadenie
 • doplnkové výstražné zariadenie umiestnené v zadnej časti vozidla
 • v závislosti od kategórie vozidla predpísaná lekárnička

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • je poškodený lak na zadnom nárazníku
 • výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený
 • sa z miesta vodiča nedá nastaviť pravé predné zrkadlo

Tieto dopravné značky upozorňujú na
warning_6.png

 • železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 180 m
 • železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 200 m
 • železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 240 m

Táto dopravná značka znamená:
restriction_5.png

 • Koniec zákazu zvukových výstražných znamení
 • Zákaz vjazdu vozidiel spôsobujúcich nadmerný hluk
 • Zákaz zvukových výstražných znamení

Táto dopravná značka
restriction_6.png

 • zakazuje vojsť do hraničného pásma
 • zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode
 • prikazuje vodičovi podrobiť sa colnej kontrole

Táto dopravná značka
info_directional_6.png

 • vyznačuje hlavnú cestu
 • vyznačuje spôsob radenia sa pred križovatkou
 • informuje o križovatke, na ktorej je zakázané odbočovať vľavo

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_7.png

 • Rýchlostná cesta
 • Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste
 • Zákaz vjazdu osobných automobilov

Táto dopravná značka vyznačuje
command_3.png

 • prikázaný smer jazdy
 • spôsob zaraďovania sa vozidiel pred križovatkou
 • úsek cesty, kde dochádza k zníženiu počtu jazdných pruhov v smere jazdy

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_8.png

 • Označenie hranice kraja v jazyku národnostnej menšiny
 • Označenie konca hranice okresu v jazyku národnostnej menšiny
 • Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny

Táto dodatková tabuľka
right_of_way_6.png

 • vyznačuje tvar kríženia cesty so železnicou
 • vyznačuje skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu
 • zakazuje na diaľnici a na rýchlostnej ceste prechádzať stredný deliaci pás

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_39.jpg

 • červené vozidlo súčasne s modrým
 • zelené vozidlo súčasne s červeným
 • zelené vozidlo

V poradí tretie prejde okolo prekážky
junction_2.jpg

 • zelené vozidlo
 • červené vozidlo
 • žlté vozidlo

Vaše vozidlo, odbočujúce vľavo, prejde cez križovatku ako
junction_15.jpg

 • prvé
 • tretie
 • druhé

Ako prvé prejde cez križovatku
junction_40.jpg

 • zelené vozidlo
 • vaše vozidlo súčasne so žltým vozidlom
 • červené vozidlo