Skupina AB

test č. 20

Krajnicou sa rozumie

 • časť cesty vyhradená na premávku vozidiel s najvyššou celkovou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg
 • miesto mimo cesty, na ktoré smie vojsť len vodič nemotorového vozidla
 • časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty

Vodičom sa rozumie

 • osoba, ktorá vedie vozidlo
 • osoba, ktorá najmä vedie motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky
 • len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo

Vodič

 • smie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme, ak to dovoľuje situácia v cestnej premávke, najmä v nočnej dobe
 • môže viesť vozidlo najviac 30 minút po požití alkoholu
 • nesmie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme

Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť

 • len pri obchádzaní a predchádzaní
 • len pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, vchádzaní na cestu, alebo ak to dovoľuje dopravná značka alebo ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti
 • za každých okolností

Vodič nesmie predchádzať, ak

 • by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť
 • pred ním jazdí zvláštne motorové vozidlo
 • na to v obci neupozornil vodiča predchádzaného vozidla zvukovým výstražným znamením

Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný

 • dávať znamenie o zmene smeru jazdy
 • použiť osobitné zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel
 • zaradiť druhý prevodový stupeň

Vodič nesmie pri cúvaní

 • za zníženej viditeľnosti rozsvietiť stretávacie svetlomety
 • ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky
 • obmedziť vodičov motorových vozidiel

Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

 • opustiť tunel a dopravnú nehodu oznámiť najbližšiemu príslušníkovi obecnej polície
 • zariadiť odtiahnutie vozidla z tunela
 • oznámiť telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zastavenie vozidla osobe vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela

Pred železničným priecestím vodič je povinný

 • dať zvukové výstražné znamenie na upozornenie osoby pribratej na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia
 • počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie
 • vždy zastaviť vozidlo

Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

 • stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie
 • diaľkové svetlomety
 • svetlá vo vnútri vozidla

Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

 • nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti
 • nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla a tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí pri jazde na diaľnici a rýchlostnej ceste
 • nezakrýval názov a sídlo držiteľa vozidla uvedeného na vozidle

Dopravná nehoda je

 • každá udalosť, pri ktorej dôjde k poškodeniu vozidla ľubovoľným spôsobom
 • udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa usmrtí alebo zranení osoba, poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo vznikne hmotná škoda prevyšujúca jeden a pol násobok väčšej škody podľa Trestného zákona
 • udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dôjde k stretu aspoň dvoch vozidiel

Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

 • priečnymi žltými a čiernymi pruhmi so šírkou najmenej 10 cm
 • priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm
 • šikmými červenými pruhmi

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

 • nemá tabuľku s evidenčným číslom čitateľnú zo vzdialenosti 50 m
 • nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené
 • nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

 • homologizovaný prenosný výstražný trojuholník
 • červená zástavka s rozmermi najmenej 30 x 30 cm
 • výstražný trojuholník ľubovoľného typu

Táto dopravná značka upozorňuje na
warning_32.png

 • sklon vozovky vpravo
 • železničné priecestie vo vzdialenosti 140 m
 • železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m

Táto dopravná značka znamená:
restriction_7.png

 • Zákaz vjazdu nemotorových vozidiel
 • Zákaz vjazdu záprahových vozidiel
 • Cesta pre záprahové vozidlá

Táto dopravná značka
restriction_8.png

 • umožňuje státie v párnych dňoch
 • zakazuje zastavenie za značkou v nepárnych dňoch v mesiaci
 • zakazuje státie v párnych kalendárnych dňoch v mesiaci

Táto dopravná značka znamená:
info_7.png

 • Nebezpečenstvo šmyku
 • Zvýšená krajnica
 • Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku

Táto dopravná značka
info_directional_9.png

 • je návesťou pred obchádzkou
 • informuje o názve najbližšej obce a o vzdialenosti k nej
 • informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšieho kruhového objazdu, prípadne aj o vzdialenosti k nemu

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_10.png

 • Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
 • Iné nebezpečenstvo
 • Prikázaný smer jazdy

Táto dodatková tabuľka vyznačuje
right_of_way_9.png

 • skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu
 • tvar križovatky ciest nerozlíšených dopravnými značkami
 • tvar kríženia cesty so železnicou

Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
other_2.png

 • vybavenom zvláštnymi výstražnými znameniami
 • s právom prednostnej jazdy
 • vedenom vodičom začiatočníkom

Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_30.jpg

 • posledné
 • druhé
 • prvé

Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:
junction_2.jpg

 • 1. modré, 2. zelené, 3. červené, 4. žlté
 • 1. modré, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené
 • 1. červené, 2 modré, 3. žlté, 4. zelené

Ako prvé prejde cez križovatku
junction_21.jpg

 • modré vozidlo
 • vaše vozidlo
 • červené vozidlo

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_12.jpg

 • tretie
 • prvé súčasne s modrým vozidlom
 • štvrté súčasne so zeleným vozidlom