Skupina AB

test č. 21

Hranicou križovatky sa rozumie

 • kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov
 • kolmica na os vozovky vo vzdialenosti desať metrov od miesta, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky
 • miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky

Zastavením vozidla sa rozumie

 • prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča
 • každé prerušenie jazdy
 • uvedenie motorového vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb

Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

 • spolujazdca sediaceho na zadnom sedadle vozidla
 • osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla
 • vodiča počas jazdy v obci

Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak

 • sa otáča alebo cúva v tuneli a v jeho tesnej blízkosti
 • to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad
 • sa otáča alebo cúva na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov

Vodič nesmie zastaviť a stáť

 • na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako 25 m pred ním
 • na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi
 • na jednosmernej ceste vľavo

Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde!”, vodič je povinný zastaviť vozidlo

 • na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať
 • vo vzdialenosti najmenej 80 m pred železničným priecestím
 • len vtedy, ak prichádzajú vozidlá v protismere

Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak

 • jazdí za zníženej viditeľnosti
 • je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená alebo ak by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla, vodič vozidla idúceho pred ním alebo iný účastník cestnej premávky, strojvedúci vlaku alebo vodič iného dráhového vozidla, alebo vodič plavidla
 • jazdí za zníženej viditeľnosti v obci

Motocykel bez postranného vozíka sa

 • nesmie vliecť ani použiť ako vlečné vozidlo
 • smie vliecť alebo použiť ako vlečné vozidlo
 • smie vliecť, ale nesmie sa použiť ako vlečné vozidlo

Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla

 • nesmie zaraďovať; to neplatí pri jazde v obci
 • smie zaraďovať
 • nesmie zaraďovať

Ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, chodec

 • nesmie vstupovať na vozovku
 • smie vstupovať na vozovku len na priechode pre chodcov
 • má prednosť pred týmito vozidlami ak prechádza cez priechod pre chodcov

Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená,

 • nemusí dodržiavať žiadne ustanovenia pravidiel cestnej premávky
 • nemusí dodržiavať tie ustanovenia pravidiel cestnej premávky, pri ktorých to povaha vykonávanej práce vylučuje
 • musí vždy dodržiavať všetky ustanovenia pravidiel cestnej premávky

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

 • má uzatvorené havarijné poistenie
 • je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
 • je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami

Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

 • pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie ísť po pravej krajnici
 • pri ľavom okraji vozovky alebo po ľavej krajnici
 • po chodníku, ak sa tým neohrozujú chodci

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • sú na tej istej náprave použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné
 • je zhodný účinok prevádzkovej brzdy na kolesách tej istej nápravy
 • nie je vybavené klimatizačným systémom

Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

 • vodič je povinný to po ukončení jazdy oznámiť držiteľovi vozidla
 • považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke

Táto dopravná značka znamená:
warning_7.png

 • Dvojitá zákruta; prvá vľavo
 • Nebezpečenstvo šmyku
 • Nerovnosť vozovky

Táto dopravná značka
warning_8.png

 • upozorňuje na miesto, kde sa v blízkosti cesty zhromažďujú alebo často vozovku prechádzajú deti (v blízkosti školy, detského ihriska a podobne)
 • zakazuje vstup deti
 • upozorňuje vopred na miesto, kde sú dovolené hry detí na ceste

Táto dopravná značka zakazuje vjazd
restriction_9.png

 • automobilov s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg
 • všetkých motorových vozidiel
 • nákladných automobilov vrátane ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje však vjazd obytným automobilom a nákladným automobilom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg

Táto dopravná značka znamená:
command_4.png

 • Zvýšenie počtu jazdných pruhov
 • Prikázaný smer jazdy priamo a vpravo
 • Zákruta vpravo

Táto dopravná značka označuje
info_8.png

 • hlavnú cestu, a to najmä v obci
 • stĺpy verejného osvetlenia, ktoré sú v blízkosti okraja vozovky
 • okruh zriadený na obchádzanie obce alebo jej časti

Táto dopravná značka vyznačuje
info_4.png

 • a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku
 • prekážku na ceste
 • miesto, kde je zakázané parkovanie osobných automobilov

Táto dopravná značka
command_5.png

 • informuje o spôsobe obchádzania prekážky na ceste
 • označuje uzávierku električkovej trate
 • označuje miesto, kde možno vľavo obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke

Táto dopravná značka vyznačuje
horizontal_3.png

 • šikmý priechod pre chodcov
 • priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom zasahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto ležiace mimo cesty alebo na vchádzanie na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty
 • priestor, do ktorého je zakázané vchádzať, ak to nie je potrebné na otáčanie vozidiel na križovatke

Ako prvé prejde cez križovatku:
junction_38.jpg

 • modré vozidlo
 • červené vozidlo
 • zelené vozidlo

Tento pokyn policajta znamená
junction_16.jpg

 • „voľno” pre vodiča červeného a vodiča modrého vozidla a „Stoj!” pre vodiča žltého vozidla; vodič zeleného vozidla smie odbočiť vpravo
 • „voľno” pre vodiča zeleného a vodiča žltého vozidla a „Stoj!” pre vodiča modrého a vodiča červeného vozidla
 • „voľno” pre vodiča červeného a vodiča žltého vozidla a „Stoj!” pre vodiča modrého a vodiča zeleného vozidla

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_21.jpg

 • vaše vozidlo
 • modré vozidlo
 • červené vozidlo

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_24.jpg

 • 1. červené, 2. zelené, 3. vaše vozidlo súčasne s modrým
 • 1. červené, 2. vaše vozidlo súčasne s modrým, 3. zelené
 • 1. modré, 2. červené, 3. zelené, 4. vaše vozidlo