Skupina AB

test č. 23

Zastavením sa rozumie

 • uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie a vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu
 • uvedenie vozidla do pokoja na čas presahujúci 5 minút
 • prerušenie jazdy pre poruchu na vozidle, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

 • je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami
 • je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
 • má uzatvorené havarijné poistenie

Vodič nesmie požiť alkohol ani inú návykovú látku

 • najmenej 12 hodín po skončení vedenia vozidla
 • počas vedenia vozidla
 • len počas vedenia motocykla a vozidla, ktorého najväčšia celková hmotnosť presahuje 3500 kg

Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

 • je povinná toto zariadenie použiť
 • je povinná toto zariadenie použiť len počas jazdy mimo obce
 • nie je povinná toto zariadenie použiť, ak sedí na zadnom sedadle

Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť

 • vpravo, pri pravom okraji vozovky alebo jazdného pruhu
 • vpravo, po pravej krajnici
 • vľavo, pri ľavom okraji vozovky alebo jazdného pruhu

Vodič nesmie predchádzať, ak

 • by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr
 • pred ním jazdí zvláštne motorové vozidlo
 • na to v obci neupozornil vodiča predchádzaného vozidla zvukovým výstražným znamením

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

 • 100 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste najviac 160 km/h
 • 80 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste najviac 120 km/h
 • 90 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste najviac 130 km/h

Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný

 • pred zaradením sa k pravému okraju vozovky dávať vždy zvukové výstražné znamenie
 • zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky; ak pritom musí s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, vždy dáva len znamenie o zmene smeru jazdy vpravo
 • zaradiť sa vždy do stredu vozovky

Vodič smie zastaviť a stáť len

 • na jednosmernej ceste
 • na krajnici
 • vpravo v smere jazdy čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo

Svetelné výstražné znamenie sa dáva prerušovaným zapínaním

 • parkovacích svietidiel
 • smerových svietidiel alebo predných svetlometov do hmly
 • stretávacích svetlometov alebo diaľkových svetlometov

Účastník dopravnej nehody je povinný

 • zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu odťahovej služby
 • je povinný zotrvať na mieste dopravnej nehody, to neplatí, ak preukázal svoju totožnosť ostatným účastníkom dopravnej nehody
 • zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody

Pri prechádzaní cez cestu chodec

 • nie je povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod
 • je povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod
 • je povinný použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod len za nezníženej viditeľnosti

Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

 • pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie ísť po pravej krajnici
 • po chodníku, ak sa tým neohrozujú chodci
 • pri ľavom okraji vozovky alebo po ľavej krajnici

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu
 • najnižší bod činnej svietiacej plochy stretávacích svetiel je nižšie ako 1200 mm nad rovinou vozovky
 • niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

 • dve náhradné uzavreté matice nábojov kolies
 • homologizovaný prenosný výstražný trojuholník
 • krieda a meracie pásmo na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody

Tato dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
warning_5.png

 • Štyri zákruty, prvá vpravo
 • Spôsob obchádzania štyroch prekážok
 • Nebezpečenstvo šmyku v úseku 4 km

Táto dopravná značka znamená:
restriction_10.png

 • Zákaz vjazdu autobusov
 • Vjazd autobusom povolený
 • Jazdný pruh vyhradený pre autobusy

Táto dopravná značka zrušuje platnosť
restriction_11.png

 • všetkých predchádzajúcich zákazových dopravných značiek
 • značiek Zákaz státia a Zákaz zastavenia
 • značiek Zákaz predchádzania. Zákaz predchádzania pre nákladné automobily. Najvyššia dovolená rýchlosť a Najnižšia dovolená rýchlosť, ak sú použité najmenej dve z týchto značiek spoločne

Táto dopravná značka znamená:
info_10.png

 • Pešia zóna
 • Parkovisko
 • Polícia

Táto dopravná značka znamená:
info_other_1.png

 • Jazdný pruh vyhradený pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb
 • Parkovisko vyhradené pre trolejbusy
 • Zastávka trolejbusu

Táto dopravná značka znamená:
info_11.png

 • Práca na ceste
 • Zmena miestnej úpravy
 • Zóna s dopravným obmedzením

Táto dopravná značka informuje
command_25.png

 • o mieste, kde možno obchádzať vľavo električku, ktorá stojí na zastávke
 • o možnosti jazdy pozdĺž električky vľavo
 • najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste

Táto dopravná značka vyznačuje
horizontal_22.png

 • hranicu križovatky; to neplatí, ak sa táto značka použije ako pomocná čiara na zastavenie vozidla v priestore križovatky
 • začiatok vedľajšej cesty
 • miesto, kde musí vodič vždy zastaviť vozidlo

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_38.jpg

 • modré vozidlo
 • červené vozidlo
 • zelené vozidlo

Vodič červeného vozidla
junction_22.jpg

 • je povinný umožniť vodičovi modrého vozidla obídenie prekážky
 • má pred vodičom modrého vozidla prednosť, pretože v jeho jazdnom pruhu sa nachádza prekážka
 • je povinný umožniť vodičovi modrého vozidla aj vodičovi zeleného vozidla obídenie prekážky

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_9.jpg

 • 1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. zelené
 • 1. zelené, 2. vaše vozidlo, 3. červené
 • 1. červené, 2. zelené, 3. vaše vozidlo

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_27.jpg

 • prvé súčasne so zeleným vozidlom
 • tretie súčasne so zeleným vozidlom
 • posledné