Skupina AB

test č. 24

Dať prednosť v jazde sa rozumie

 • povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy
 • povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť smer jazdy, môže však zmeniť rýchlosť jazdy
 • povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť rýchlosť jazdy, môže však zmeniť smer jazdy

Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

 • vozovka určená na premávku električky, vlaku a iného dráhového vozidla
 • časť cesty, na ktorej je povolená len premávka električky a nemotorových vozidiel
 • časť cesty určená predovšetkým na premávku električky

Vodič malého motocykla alebo bicykla

 • nesmie jazdiť po pravej krajnici za žiadnych okolností
 • smie jazdiť po pravej krajnici len pri obchádzaní a vyhýbaní
 • smie jazdiť po pravej krajnici len, ak sa tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov

Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí

 • v pravom jazdnom pruhu; v ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie
 • v ľavom jazdnom pruhu
 • v ktoromkoľvek jazdnom pruhu

Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, sa smie prechádzať

 • len priečne, a to na mieste na to prispôsobenom
 • na ktoromkoľvek mieste, a to vždy priečne
 • na ktoromkoľvek mieste, ak nie je v blízkosti električka

Vodič nesmie predchádzať

 • na križovatke a 200 m pred ňou
 • vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy
 • pri jazde cez železničné priecestie

Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac

 • 60 km/h, a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ceste v obci, najviac 110 km/h
 • 50 km/h, a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ceste v obci, najviac 90 km/h
 • 80 km/h

Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína

 • dopravnou značkou pre zastávku a konči sa 5 m za označníkom zastávky
 • vo vzdialenosti 15 m pred označníkom zastávky a končí sa označníkom zastávky
 • dopravnou značkou pre zastávku a končí sa pri označníku zastávky

Na kruhovom objazde je státie

 • dovolené
 • dovolené, ak je to potrebné na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb
 • aj zastavenie zakázané

Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovoľujúcej použitie osvetlenia, musia byť na vlečenom vozidle za zníženej viditeľnosti rozsvietené

 • svetlá na strane k stredu vozovky vpredu bielym neoslňujúcim svetlom a vzadu aspoň jedným červeným svetlom
 • dve červené svetlá vpredu aj vzadu
 • svetlá vo vnútri vozidla

Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

 • nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti
 • nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla a tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí pri jazde na diaľnici a rýchlostnej ceste
 • nezakrýval názov a sídlo držiteľa vozidla uvedeného na vozidle

Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami,

 • zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám
 • vodorovné dopravné značky sú nadradené zvislým dopravným značkám
 • účastník cestnej premávky je povinný oznámiť to príslušnému úradu

Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč

 • nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 0,5 m
 • nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 1 m
 • jej dĺžka musí byť väčšia ako 3 m

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

 • náhradný stierač
 • žiarovka používaná na vnútorné osvetlenie batožinového priestoru
 • kľúč na matice alebo skrutky kolies

Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

 • možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h
 • považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách

Táto dopravná značka upozorňuje na miesto, kde
warning_12.png

 • sa často, prípadne pravidelne ženie dobytok po ceste (v blízkosti poľnohospodárskych objektov, pastvín a podobne)
 • sa často, prípadne pravidelne loví zver (v blízkosti lesných porastov, v horských oblastiach a podobne)
 • voľne žijúca zver vo väčšom množstve prebieha cez cestu alebo kde tiahnú drobné živočíchy (v lesoch, horských oblastiach, zverníkoch a podobne)

Táto dopravná značka označuje
warning_33.png

 • železničné priecestie jednokoľajové
 • križovatku dvoch ciest rovnakého významu
 • železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m

Táto dopravná značka znamená:
restriction_24.png

 • Zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel
 • Zákaz vjazdu malých motocyklov
 • Cestička pre malé motocykle

Táto dopravná značka
command_6.png

 • upozorňuje na križovatku tvaru „T‟
 • označuje zvýšenie počtu jazdných pruhov
 • prikazuje jazdu smerom, ktorým šípky ukazujú

Táto dopravná značka znamená:
info_12.png

 • Obmedzenie najvyššej dovolenej rýchlosti; vyjadruje číslom na značke najvyššiu dovolenú rýchlosť na mokrej vozovke
 • Cesta 1. triedy; informuje o čísle cesty 1. triedy
 • Odporúčaná rýchlosť; vyjadruje číslom alebo číslami uvedenými na značke odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu za normálnych podmienok

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_11.png

 • Návesť pred križovatkou
 • Rýchlostná cesta
 • Diaľková návesť

Táto dopravná značka vyznačuje
command_7.png

 • zákaz vjazdu autobusov do pravého jazdného pruhu
 • jazdný pruh vyhradený pre autobusy pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo pre trolejbusy a jeho situovanie vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom
 • symboly vozidiel, ktorým je zakázané jazdiť v pravom jazdnom pruhu

Táto dodatková tabuľka
additional_2.png

 • vyznačuje druh vozidla, na ktoré sa nevzťahuje značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
 • vyznačuje parkovisko pre nákladné automobily
 • obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vyznačený druh vozidla

Ako prvé prejde cez križovatku
junction_39.jpg

 • zelené vozidlo
 • červené vozidlo
 • modré vozidlo

Na tento pokyn policajta
junction_13.jpg

 • je vodič modrého, vodič červeného a vodič žltého vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky
 • je vodič čierneho a vodič zeleného vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky
 • smie vodič čierneho a vodič zeleného vozidla pokračovať v jazde; ak títo vodiči dodržia ustanovenia o odbočovaní, môžu odbočiť vpravo alebo vľavo

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_21.jpg

 • druhé
 • prvé
 • posledné

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_12.jpg

 • 1. vaše vozidlo súčasne s modrým, 2. žlté, 3. zelené
 • 1. vaše vozidlo súčasne s modrým. 2. zelené, 3. žlté
 • 1. zelené, 2. žlté, 3. vaše vozidlo súčasne s modrým