Skupina AB

test č. 26

Križovatkou sa rozumie

 • miesto, v ktorom cesta mení smer
 • mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou
 • miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú

Účastník cestnej premávky

 • je povinný dbať na výstražné dopravné značky, zákazové dopravné značky a svetelné signály; na iné dopravné značky a dopravné zariadenia je povinný dbať len vodič motorového vozidla
 • nie je povinný dbať na dopravné zariadenia
 • je povinný poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia

Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

 • osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla
 • osobu staršiu ako 65 rokov
 • vodiča počas jazdy na účelovej komunikácii

Vodič nesmie predchádzať, ak

 • nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie
 • by bol pritom nútený vojsť na električkový koľajový pás v úrovni vozovky
 • pred ním jazdí vozidlo pravidelnej verejnej dopravy osôb

Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac

 • 90 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 130 km/h
 • 110 km/h
 • 100 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 160 km/h

Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie

 • v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty
 • mimo obce zastaviť a stáť šikmo na okraj cesty
 • v obci aj mimo obce zastaviť a stáť kolmo na okraj cesty

Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič

 • môže zastaviť a stáť, ak zastavenie ani státie nepresiahne päť minút a neohrozí pritom vodičov motorových vozidiel
 • nesmie zastaviť a stáť
 • nesmie zastaviť a stáť; to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri minúty

Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla mimo obce vodič smie dávať

 • svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svietidiel
 • znamenie kývaním ruky
 • zvukové výstražné znamenie

Vozidlom s právom prednostnej jazdy je vozidlo,

 • ktoré je vybavené zvláštnym výstražným svetlom zelenej farby
 • ktoré prepravuje nebezpečný náklad
 • ktorého vodič pri plnení špeciálnych úloh používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou

Prepravované osoby nesmú

 • obsluhovať telefónny prístroj
 • jesť, piť ani fajčiť
 • svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky

Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe

 • potrebnú prvú pomoc len vtedy, ak je vážne ohrozený život viacerých osôb
 • potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu
 • prvú pomoc a privolať záchrannú zdravotnú službu len vtedy, ak dopravnú nehodu zavinil

Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len

 • v obytnej a školskej zóne a kolmo na os vozovky
 • kolmo na jej os
 • mimo obce

Jazdci na zvieratách smú ísť

 • len jednotlivo za sebou
 • najviac dvaja vedľa seba
 • najviac traja vedľa seba

Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

 • 1,5 mm na osobnom automobile
 • 1,6 mm na osobnom automobile
 • 1,7 mm na osobnom automobile

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • dodatočne namontované svetelné zariadenia narúšajú výhľad z miesta spolujazdca
 • najnižší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky
 • niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo

Táto dopravná značka znamená:
warning_2.png

 • Nebezpečné stúpanie
 • Zákruta vľavo
 • Zákaz odbočovania vľavo

Táto dopravná značka upozorňuje na
warning_14.png

 • miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným
 • priklonenú strmú stráň zľava
 • miesto, kde priečny sklon vozovky presahuje 10 %

Táto dopravná značka upozorňuje na
warning_15.png

 • rýchlostnú cestu
 • križovatku s vedľajšou cestou mimo obce a označuje hlavnú cestu
 • kríženie cesty s lesnou alebo poľnou cestou

Tieto dopravné značky upozorňujú na
warning_6.png

 • železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 240 m
 • železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 180 m
 • železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 200 m

Táto dopravná značka znamená:
info_14.png

 • Platené parkovisko
 • Zákaz parkovania v párnych dňoch
 • Parkovisko s parkovacím kotúčom

Táto dopravná značka
info_15.png

 • označuje blízkosť vjazdu do tunela, kde platia pravidlá cestnej premávky pre správanie sa v tuneli
 • informuje o povinnosti pred vjazdom do tunela zapnúť stretávacie svetlomety
 • označuje blízkosť vjazdu do tunela pre koľajové vozidlá

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_13.png

 • Smerová tabuľa (s dvoma cieľmi)
 • Diaľková návesť
 • Návesť pred križovatkou

Tieto žlté a čierne pruhy označujú
other_5.png

 • čiastočnú uzávierku cesty
 • trvalú prekážku, (pilier, stenu a podobne)
 • dočasnú prekážku cestnej premávky (materiál na ceste a podobne)

Vodič modrého vozidla
junction_2.jpg

 • má pred vodičom červeného a vodičom žltého vozidla prednosť, pretože v ich jazdnom pruhu sa nachádza prekážka
 • je povinný umožniť vodičovi červeného a vodičovi žltého vozidla obídenie prekážky
 • je povinný umožniť vodičovi červeného vozidla obídenie prekážky

Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky
junction_7.jpg

 • vodiči obidvoch električiek majú prednosť pred ostatnými vozidlami
 • vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami
 • vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo je povinný dať prednosť protiidúcemu zelenému a žltému vozidlu a obidvom električkám

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_4.jpg

 • druhé
 • prvé
 • posledné

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_5.jpg

 • tretie
 • prvé
 • druhé