Skupina AB

test č. 27

Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

 • každé miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú
 • miesto, na ktorom je premávka riadená policajtom alebo inou osobou oprávnenou dávať pokyny na zastavenie vozidla
 • križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo policajtom, prípadne inou oprávnenou osobou

Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

 • stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie
 • diaľkové svetlomety
 • svetlá vo vnútri vozidla

Vodič nesmie

 • viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo
 • viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo; to neplatí, ak sa vo vozidle nachádza spolujazdec
 • viesť vozidlo po miestnych komunikáciách v čase od 0.00 hod. do 4.00 hod

Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h použiť na jazdu

 • výhradne dva jazdné pruhy najbližšie k pravému okraju vozovky; v ostatných jazdných pruhoch vodič smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie
 • výhradne pravý jazdný pruh; v ostatných jazdných pruhoch nesmie jazdiť za žiadnych okolností
 • len ľavý jazdný pruh

Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať

 • na priechode pre chodcov
 • na križovatke s riadenou premávkou
 • na jednosmernej ceste

Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako

 • 80 m pred nimi a 80 m za nimi
 • 15 m pred nimi a 15 m za nimi
 • 160 m pred nimi a 160 m za nimi

Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

 • počas celého jazdného úkonu
 • po začatí jazdného úkonu
 • len pred začatím jazdného úkonu

Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

 • dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice
 • dovolené, len ak je vlečeným vozidlom osobné motorové vozidlo
 • zakázané za každých okolností

V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

 • 45 km/h
 • 85 km/h
 • 65 km/h

Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie

 • každej osoby, ktorá sa nachádza na mieste dopravnej nehody
 • len policajta
 • iného účastníka dopravnej nehody

Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

 • zvýšiť rýchlosť jazdy
 • zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo
 • bezodkladne zastaviť vozidlo

Osoba vykonávajúca práce spojené s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla,

 • ak to vyžaduje plynulosť cestnej premávky; pritom musí mať pri sebe vodičský preukaz
 • ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky
 • len ak ju tým poveril orgán Policajného zboru

Cyklista musí mať za zníženej viditeľnosti

 • oblečený odev s nápisom „CYKLISTA”
 • pri jazde po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev
 • pri jazde v pešej zóne, obytnej zóne a školskej zóne oblečený reflexný bezpečnostný odev

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

 • najmenej dvojlitrová zásoba maziva v osobitnej nádobe
 • bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka) umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla
 • krieda na vyznačenie stôp a postavenia vozidiel v prípade dopravnej nehody

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • poškodený lak na zadnom nárazníku
 • miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé spätné zrkadlo
 • výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený

Táto dopravná značka znamená:
restriction_12.png

 • Zákaz vjazdu motocyklov
 • Zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel
 • Vjazd motocyklom povolený

Táto dopravná značka znamená:
restriction_13.png

 • Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
 • Obojsmerná premávka
 • Prednosť protiidúcich vozidiel

Táto dopravná značka znamená:
restriction_14.png

 • Priechod pre chodcov
 • Zákaz vstupu chodcov
 • Pešia zóna

Táto dopravná značka znamená:
command_10.png

 • Zákruta vpravo
 • Prikázaný smer jazdy vpravo
 • Jednosmerná premávka

Táto dopravná značka znamená:
info_16.png

 • Zákaz vstupu chodcov
 • Priechod pre chodcov
 • Pešia zóna

Táto dopravná značka
info_directional_14.png

 • prikazuje jazdu smerom, ktorým šípka ukazuje
 • informuje o cieli v smere odbočenia
 • informuje o uzávierke cesty a vyznačuje smer obchádzky

Táto dopravná značka znamená:
horizontal_6.png

 • Priechod pre chodcov
 • Priechod pre cyklistov
 • Priechod pre jazdcov na koni

Táto dodatková tabuľka vyznačuje
additional_3.png

 • vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
 • dĺžku úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
 • vzdialenosť od začiatku cesty

Prednosť v jazde má vodič
junction_6.jpg

 • modrého vozidla, pretože ide po kruhovom objazde
 • modrého vozidla, pretože prichádza na križovatku po ceste označenej ako hlavná
 • červeného vozidla, pretože prichádza na križovatku sprava

Ako prvé prejde cez križovatku
junction_7.jpg

 • červené vozidlo súčasne s modrým vozidlom
 • modré vozidlo súčasne s obidvoma električkami
 • zelené vozidlo

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_8.jpg

 • 1. vaše vozidlo, 2. zelené, 3. modré
 • 1. zelené. 2. modré, 3. vaše vozidlo
 • 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. zelené

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_9.jpg

 • vaše vozidlo
 • zelené vozidlo
 • červené vozidlo