Skupina AB

test č. 28

Zastavením vozidla sa rozumie

 • prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča
 • každé prerušenie jazdy
 • uvedenie motorového vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb, najviac však na tri minúty

Vodičom sa rozumie

 • osoba, ktorá najmä vedie motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlači sánky
 • len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo
 • osoba, ktorá vedie vozidlo

Ak vozidlo vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla

 • so súhlasom vodiča môže dovoliť, aby sa vozidlo použilo na jazdu
 • nesmie prikázať ani dovoliť, aby sa vozidlo použilo na jazdu
 • môže prikázať, aby sa vozidlo použilo na jazdu v obci

Pozdĺž električky sa jazdí

 • vpravo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vľavo
 • vľavo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vpravo
 • za každých okolností vľavo

Vodič pri odbočovaní nesmie

 • dávať znamenie o zmene smeru jazdy
 • ohroziť vodiča idúceho za ním
 • dávať znamenie o zmene smeru jazdy, ak odbočuje na miesto mimo cesty

Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

 • na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti
 • na železničnom priecestí a vo vzdialenosti 500 m pred ním
 • v obytnej zóne

Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

 • 3 m pre každý smer jazdy
 • 3 m pre oba smery jazdy
 • 2,5 m

Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič

 • nie je povinný ho použiť v obci
 • je povinný ho použiť, len ak vo vozidle zostali cenné veci
 • je povinný ho použiť

Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť

 • počas núdzového státia, aspoň v čase, kým umiestni prenosný výstražný trojuholník na vozovke
 • počas cúvania na križovatke s riadenou premávkou
 • počas otáčania na priechode pre chodcov

Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu vodič

 • môže zastaviť a stáť
 • môže len zastaviť, nesmie však stáť
 • nesmie zastaviť a stáť

Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

 • vypnúť stretávacie svetlomety
 • vypnúť motor
 • oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu

Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

 • zastaviť vozidlo
 • zrýchliť jazdu
 • spomaliť jazdu

Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

 • reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol
 • červenou zástavkou s rozmermi najmenej 30 x 30 cm
 • vždy žltými a čiernymi pruhmi

Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

 • 1,5 mm na osobnom automobile
 • 1,6 mm na osobnom automobile
 • 1,7 mm na osobnom automobile

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo
 • je katalyzátor výfukových plynov po lehote kalibrácie
 • najvyšší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je nižšie ako 1500 mm nad rovinou vozovky

Táto dopravná značka znamená:
restriction_15.png

 • Vjazd motorových vozidiel s prívesmi povolený
 • Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi
 • Zákaz parkovania prívesov

Táto dopravná značka znamená:
restriction_16.png

 • Zákaz otáčania
 • Zákaz odbočovania vpravo
 • Prikázaný smer jazdy vpravo

Táto dopravná značka znamená:
restriction_17.png

 • Najnižšia dovolená rýchlosť
 • Najvyššia dovolená rýchlosť
 • Odporúčaná rýchlosť

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_15.png

 • Okruh
 • Jednosmerná premávka
 • Smerová tabuľa na označenie obchádzky

Táto dopravná značka znamená:
info_17.png

 • Zákaz vjazdu
 • Slepá cesta
 • Križovatka tvaru „T”

Táto dopravná značka znamená:
command_11.png

 • Jednosmerná premávka
 • Prikázaný smer jazdy
 • Usporiadanie jazdných pruhov

Táto dodatková tabuľka vyznačuje
additional_4.png

 • koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
 • priebeh úseku s jednosmernou premávkou
 • priebeh úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená

Táto dopravná značka znamená:
horizontal_14.png

 • Miesto vjazdu vozidiel na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty
 • Dovolené zastavenie a státie kolmo alebo šikmo na okraj vozovky
 • Predbežné šípky

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_10.jpg

 • 1. červené, 2. žlté, 3. zelené
 • 1. žlté, 2. červené, 3. zelené
 • 1. zelené, 2. červené, 3. žlté

Ako druhé vojde do križovatky
junction_1.jpg

 • zelené vozidlo
 • modré vozidlo
 • červené vozidlo

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_9.jpg

 • prvé
 • posledné
 • druhé

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_40.jpg

 • červené vozidlo
 • vaše vozidlo súčasne so žltým vozidlom
 • zelené vozidlo