Skupina AB

test č. 3

Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

 • jazdí na bicykli alebo tlačí bicykel alebo motocykel
 • tlači bicykel alebo motocykel
 • jazdi na bicykli alebo na motocykli

Vozidlom sa rozumie

 • len motorové vozidlo
 • motorové a nemotorové vozidlo okrem zvláštneho motorového vozidla a bicykla
 • motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka

Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacim zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

 • osobu staršiu ako 65 rokov
 • osobu, ktorá to nemôže urobiť zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla
 • vodiča počas jazdy na účelovej komunikácii

V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla použiť na jazdu

 • len pravý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy sa môžu používať len na predchádzanie alebo na odbočovanie
 • len ľavý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy smie používať len vodič nemotorového vozidla
 • ktorýkoľvek jazdný pruh

Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu,

 • nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel
 • nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
 • vodič jazdiaci v tomto pruhu nie je povinný mu dať prednosť v jazde

Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel

 • nie sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky
 • sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky, len ak sú v tomto vozidle prepravované deti
 • sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla

Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič

 • smie vchádzať na železničné priecestie, ak to rozmery jeho vozidla dovoľujú
 • smie vchádzať na železničné priecestie, ak nie je vidieť vlak
 • nesmie vchádzať na železničné priecestie

Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak

 • by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla; na prípadné oslnenie vodiča idúceho pred ním nemusí brať ohľad
 • by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla alebo vodič vozidla idúceho pred ním
 • s tým nevyslovili súhlas všetci jeho spolucestujúci

Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je vodičovi zastavenie a státie

 • dovolené všade tam, kde neohrozí vodičov nemotorových vozidiel
 • zakázané na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia
 • dovolené na parkovisku a na pripájacom a na odbočovacom pruhu

Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

 • neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu ani jej okolie, nespôsoboval nadmerný hluk a neznečisťoval ovzdušie
 • neohrozoval bezpečnosť cestnej premávky a nepoškodzoval cestu; spôsobovať nadmerný hluk nesmie len v nočnej dobe
 • neobmedzoval plynulosť cestnej premávky; ak by pritom poškodzoval cestu alebo spôsoboval nadmerný hluk, môže vozidlo ísť rýchlosťou najviac 40 km/h

Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

 • vypnúť stretávacie svetlomety
 • oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu
 • vypnúť motor

Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla

 • kývaním ruky hore a dolu alebo vysunutým zastavovacím terčom, prípadne rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle
 • striedavým zapínaním diaľkových a stretávacích svetlometov
 • zvukovým výstražným zariadením alebo zvláštnymi výstražnými svetlami

Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

 • červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 x 20 cm
 • žltou zástavkou a štítkom s rozmermi najmenej 25 x 25 cm
 • za zníženej viditeľnosti červeným neoslňujúcim svetlom

Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

 • u vozidla kategórie L1e 1,5 mm
 • u vozidla kategórie L1e 1,0 mm
 • u všetkých kategórií vozidiel 1,6 mm

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

 • protisklzové reťaze
 • krieda a meracie pásmo na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody
 • homologizovaný prenosný výstražný trojuholník

Táto dopravná značka upozorňuje na
warning_39.png

 • pripájací jazdný pruh
 • miesto, kde je zúžená vozovka (z jednej strany), kde sa približuje koľaj električky k chodníku a podobne
 • miesto, kde sa znižuje počet jazdných pruhov z jednej strany

Táto dopravná značka znamená:
warning_40.png

 • Nerovnosť vozovky
 • Tunel
 • Zdvíhací most

Táto dopravná značka znamená:
restriction_18.png

 • Zákaz vjazdu všetkých nemotorových vozidiel a električiek
 • Zákaz vjazdu osobných automobilov
 • Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou
right_of_way_10.png

 • vyznačuje vzdialenosť k značke „Stoj, daj prednosť v jazde!”, pre ktorú je zároveň predbežnou značkou
 • prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo do vzdialenosti 150 m
 • upozorňuje vodiča, že vo vzdialenosti 150 m bude mať prednosť v jazde

Táto dopravná značka znamená:
right_of_way_4.png

 • Koniec hlavnej cesty; značka informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavná
 • Koniec rýchlostnej cesty
 • Koniec vedľajšej cesty; značka upozorňuje na to, že na najbližšej križovatke má vodič prednosť v jazde

Táto dopravná značka informuje
command_25.png

 • o mieste, kde možno obchádzať vľavo električku, ktorá stojí na zastávke
 • o možnosti jazdy pozdĺž električky vľavo
 • najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste

Táto dopravná značka znamená:
horizontal_21.png

 • Zákaz zastavenia a státia pre vozidlá taxislužby
 • Zastávka vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb
 • Stanovište TAXI

Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou
other_12.png

 • majú zhodný význam ako značka Pozdĺžna súvislá čiara; môžu vymedzovať aj priestor, do ktorého je zakázané vchádzať
 • vyznačujú blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary v súvislú čiaru
 • majú zhodný význam ako značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara

V poradí druhé prejde cez križovatku:
junction_10.jpg

 • žlté vozidlo
 • zelené vozidlo
 • červené vozidlo

Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:
junction_2.jpg

 • 1. červené, 2 modré, 3. žlté, 4. zelené
 • 1. modré, 2. zelené, 3. červené, 4. žlté
 • 1. modré, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_17.jpg

 • 1. červené súčasne so zeleným, 2. vaše vozidlo
 • 1. vaše vozidlo, 2. červené súčasne so zeleným
 • 1. zelené, 2. vaše vozidlo, 3. červené

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_32.jpg

 • vaše vozidlo
 • električka súčasne s vaším vozidlom
 • žlté vozidlo