Skupina AB

test č. 4

Hranicou križovatky sa rozumie

 • miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky
 • kolmica na os vozovky vo vzdialenosti desať metrov od miesta, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky
 • kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov

Státím sa rozumie

 • uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie
 • prerušenie jazdy na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu
 • len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahne čas 15 minút

Vodič nesmie použiť

 • zvukové výstražné znamenie na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva v obci
 • na jazdu vozidlo, ktoré svojim farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek
 • zimné pneumatiky v období od 15. marca do 15. októbra

Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

 • okuliarmi a ochranným štítom za každých okolností
 • okuliarmi len pri snežení alebo v daždi
 • najmä okuliarmi alebo ochranným štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť jazdy, najmä v hmle, pri snežení alebo v daždi

Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

 • umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby
 • mať bezpečnostný odev oblečený
 • bezodkladne privolať odťahovú službu

Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, vodič obchádzajúci prekážku nesmie

 • dávať znamenie o zmene smeru jazdy
 • jazdiť za žiadnych okolností rýchlosťou vyššou ako 15 km/h
 • ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu

Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to

 • platí aj pre vodiča vozidla jazdiaceho v protismere
 • neplatí pre vodiča vozidla jazdiaceho v protismere
 • neplatí pre vodiča motocykla a vodiča nemotorového vozidla

Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,

 • použije vodič zvukové výstražné znamenie
 • dáva vodič svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svietidiel
 • dáva vodič svetelné výstražné znamenie prerušovaným zapínaním predných hmlových svetlometov

Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič

 • môže zastaviť a stáť vždy v čase od 22.00 do 5.00 hodiny
 • môže stáť, ak ide o státie, ktoré nepresiahne pätnásť minút
 • nesmie zastaviť a stáť

Na priechode pre chodcov sa chodí

 • vpravo
 • vľavo
 • v strede

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

 • je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
 • je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami
 • má uzatvorené havarijné poistenie

Rozsvietené číslo na rýchlostnom signáli s viacerými signálnymi znakmi označuje

 • rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál so zeleným svetlom „Voľno”
 • najnižšiu dovolenú rýchlosť v km/h
 • rýchlosť v km/h pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo na križovatku v čase, keď na nej svieti signál s červeným svetlom „STOJ”

Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

 • pravej strane
 • ľavej strane
 • ľavej strane a najviac jeden meter od vozidla

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • je poškodený lak na zadnom nárazníku
 • z miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé predné zrkadlo
 • náprava alebo nápravy alebo ťažné oje prívesu sú deformované alebo vážne poškodené

Prívesy za osobné automobily

 • smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/h
 • sa nesmú používať na prepravu osôb
 • sa nesmú používať na prepravu osôb; to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb

Táto dopravná značka
restriction_31.png

 • zakazuje zastavenie za značkou v párnych dňoch v mesiaci
 • umožňuje státie v nepárnych dňoch v mesiaci
 • zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci

Táto dopravná značka znamená:
command_26.png

 • Prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo
 • Jazdné pruhy pred križovatkou
 • Nerovnosť vozovky

Táto dopravná značka znamená:
command_27.png

 • Cestička pre jazdcov na koňoch; značka prikazuje jazdcom na koňoch použiť takto označený pruh alebo cestičku
 • Zákaz vjazdu záprahových vozidiel; značka zakazuje vjazd záprahovým vozidlám vrátane jazdcov na koňoch
 • Priechod pre jazdcov na koňoch; značka označuje priechod pre jazdcov na koňoch

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_28.png

 • Jednosmerná premávka
 • Smerová tabuľa (s jedným cieľom)
 • Prikázaný smer jazdy

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_27.png

 • Cesta II. triedy
 • Rýchlostná cesta
 • Medzinárodná trasa

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_25.png

 • Odpočívadlo s objektami služieb
 • Platené parkovisko
 • Obchodné centrum

Táto dodatková tabuľka vyznačuje
right_of_way_11.png

 • vyústenie dvoch po sebe nasledujúcich lesných alebo poľných ciest na cestu
 • úsek platnosti značky, pod ktorou je tabuľka umiestnená
 • skutočný tvar dvoch po sebe nasledujúcich križovatiek a aj hlavnú a vedľajšiu cestu

Táto dopravná značna znamená
info_directional_26.png

 • návesť pred križovatkou
 • smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
 • smerová tabuľa s jedným cieľom

Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_26.jpg

 • tretie
 • prvé
 • druhé

Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky
junction_7.jpg

 • vodiči obidvoch električiek majú prednosť pred ostatnými vozidlami
 • vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo je povinný dať prednosť protiidúcemu zelenému a žltému vozidlu a obidvom električkám
 • vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami

V poradí druhé prejde cez križovatku:
junction_4.jpg

 • červené vozidlo
 • modré vozidlo
 • vaše vozidlo

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_3.jpg

 • 1. modré súčasne s vaším vozidlom, 2. zelené, 3. červené
 • 1. zelené, 2. červené, 3. modré, 4. vaše vozidlo
 • 1. vaše vozidlo, 2. zelené, 3. modré súčasne s červeným