Skupina AB

test č. 5

Krajnicou sa rozumie

 • časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty
 • trávnatý pás medzi smerovo rozdelenými cestami
 • časť cesty určená na premávku motorových vozidiel

Chodníkom sa rozumie

 • len komunikácia alebo časť cesty označená príslušnou dopravnou značkou
 • komunikácia alebo časť cesty určená predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom
 • pravá krajnica; kde krajnica nie je, rozumie sa chodníkom pravý okraj vozovky široký jeden meter

Vodič je povinný

 • sledovať situáciu v cestnej premávke len počas jazdy na diaľnici, na rýchlostnej ceste, na ceste I. triedy a obci
 • venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke
 • venovať sa plne vedeniu vozidla; sledovať situáciu v cestnej premávke je povinný len v niektorých osobitných prípadoch, najmä počas jazdy vyššou rýchlosťou a prepravy nebezpečných vecí

Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu,

 • nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
 • je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
 • môže ohroziť vodiča jazdiaceho v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza

Vodič smie cúvať

 • na jednosmernej ceste, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho
 • na železničnom priecestí, ak nie je v blízkosti vlak
 • v tuneli

Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začina dopravnou značkou pre zastávku a končí sa

 • 20 m za označníkom zastávky
 • 10 m za označníkom zastávky
 • 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním

Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič

 • smie zastaviť na železničnom priecestí na čas, ktorý nepresiahne 3 minúty
 • nesmie vchádzať na železničné priecestie
 • smie vojsť na železničné priecestie len, ak nie je vidieť prichádzať dráhové vozidlo

Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici a na rýchlostnej ceste otáčanie a cúvanie

 • zakázané
 • dovolené
 • dovolené, tam, kde je stredný deliaci pás prerušený

Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,

 • môže obmedziť protiidúcich vodičov
 • nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
 • je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

 • zastaviť vozidlo len vtedy, ak pri dopravnej nehode boli zranené osoby
 • bezodkladne zastaviť vozidlo
 • bezodkladne zastaviť vozidlo len vtedy, ak ho o to požiadal iný účastník dopravnej nehody

Vodič po zastavení vozidla je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

 • zastavil vozidlo pred železničným priecestím, kde sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia
 • pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným
 • vodič zastavil na parkovisku

V školskej zóne

 • nemožno stáť
 • možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov
 • možno stáť bez obmedzenia

Pokyny policajta

 • nie sú nadradené svetelným signálom
 • sú nadradené všeobecnej úprave cestnej premávky, dopravným značkám a svetelným signálom
 • nie sú nadradené všeobecnej úprave cestnej premávky, avšak sú nadradené dopravným značkám a svetelným signálom

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách ak

 • dodatočne namontované svetelné zariadenia narúšajú výhľad z miesta spolujazdca
 • je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria
 • vozidlo nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel

Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

 • vodič je povinný po ukončeni jazdy oznámiť to držiteľovi vozidla
 • považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke

Táto dopravná značka
warning_26.png

 • zakazuje predchádzanie vozidiel idúcich v kolóne
 • upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvárajú kolóny vozidiel, najmä pri veľkej intenzite premávky v dlhých stúpaniach, na horských priechodoch a podobne
 • zakazuje súbežnú jazdu osobným motorovým vozidlám

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na
additional_7.png

 • železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m a na tvar kríženia cesty so železničnou dráhou
 • prekážku cestnej premávky
 • mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou

Táto dopravná značka znamená:
restriction_10.png

 • Zákaz vjazdu autobusov
 • Vjazd autobusom povolený
 • Jazdný pruh vyhradený pre autobusy

Táto dopravná značka znamená:
info_1.png

 • Prikázaný smer obchádzania
 • Zmena smeru okruhu
 • Jednosmerná premávka

Táto dopravná značka vyznačuje
info_9.png

 • miesto, kde je na vozovke vybudovaný spomaľovací prah
 • miesto, na ktorom možno priečne prechádzať cez zvýšený električkový koľajový pás
 • parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku

Táto dopravná značka znamená:
command_2.png

 • Zmena smeru jazdy
 • Prikázaný smer jazdy
 • Vyhradené jazdné pruhy

Táto dopravná značka znamená:
info_6.png

 • Odporúčané rýchlosti
 • Všeobecné najvyššie dovolené rýchlosti
 • Obmedzenie v jazdných pruhoch

Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou
additional_1.png

 • obmedzuje platnosť značky na vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je menšia ako údaj uvedený na tabuľke
 • obmedzuje platnosť zákazu na vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na tabuľke; pri jazdnej súprave rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel
 • vyznačuje najvyššie dovolené zaťaženie vozidla pripadajúce na dvojnápravu

Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_29.jpg

 • prvé
 • druhé
 • posledné

Vodič červeného vozidla smie
junction_19.jpg

 • na signál zelenej šípky pokračovať v jazde vpravo; pritom má prednosť pred zeleným vozidlom, ale musi dať prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere
 • prejsť cez križovatku súčasne s vodičom modrého vozidla; pritom nesmie ohroziť vodiča zeleného vozidla idúceho vo voľnom smere a nesmie obmedziť chodcov
 • na signál zelenej doplnkovej šípky odbočiť vpravo; pritom musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_8.jpg

 • vaše vozidlo
 • modré vozidlo
 • zelené vozidlo

Ako prvé prejdú cez križovatku
junction_31.jpg

 • vaše vozidlo súčasne s električkou prichádzajúcou sprava
 • vaše vozidla súčasne s modrým vozidlom
 • obidve električky súčasne