Skupina AB

test č. 6

Motorovým vozidlom sa rozumie

 • koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom
 • nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mechanického alebo elektrického motorového vozíka pre zdravotne postihnuté osoby a trolejbus
 • vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou motocykla, traktora a motorového ručného vozíka

Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

 • počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nijako neprekážal
 • počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo
 • neobchádzať ani nepredchádzať vozidlo prepravujúce nebezpečné veci a jazdiť za takýmto vozidlom vo vzdialenosti najmenej 50 m

Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas

 • prepravy nebezpečného nákladu
 • núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky
 • jazdy na diaľnici rýchlosťou nižšou ako 80 km/h

Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako

 • 10 m od začiatku a 5 m od konca nástupného ostrovčeka
 • 10 m od začiatku a 10 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka
 • 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m

Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť

 • len za hmly; za sneženia a dažďa je povinný použiť diaľkové svetlomety
 • vždy za zníženej viditeľnosti
 • len za hmly, sneženia alebo za dažďa

Vlečenie motorového vozidla s prívesom je

 • zakázané; vliecť sa nesmie ani motorové vozidlo s návesom
 • dovolené, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť vlečeného vozidla a prívesu nepresahuje 3500 kg
 • zakázané; smie sa však vliecť motorové vozidlo s návesom

Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať

 • všade tam, kde neohrozí vodičov iných vozidiel
 • tam, kde je to preňho najvýhodnejšie
 • len na miestach na to určených

V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do

 • 80 % prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla
 • prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet povolených miest uvedených v osvedčení o evidencii
 • pohotovostnej hmotnosti vozidla

Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

 • v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev
 • po pravej krajnici
 • v čase od 00.00 hod. do 04.00 hod

Do pešej zóny je povolený vjazd

 • len bicyklom a motocyklom
 • len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka
 • všetkým vozidlám, ak nejazdia rýchlosťou vyššou ako 20 km/h

Pokyny policajta

 • nie sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení
 • sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení
 • sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek, ale nie sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných zariadení

Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

 • do takejto križovatky vchádza
 • dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla alebo k dopravnej nehode
 • z takej križovatky vychádza

Výstražné značky

 • upozorňujú na miesto, kde vodič motorového vozidla musí spomaliť a prípadne aj zastaviť vozidlo
 • informujú účastníkov cestnej premávky o zmene organizácie dopravy
 • upozorňujú na miesta, kde účastníkovi cestnej premávky hrozí nebezpečenstvo a kde musí dbať na zvýšenú opatrnosť

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

 • najmenej dva zakladacie kliny pre každú nápravu motorového vozidla
 • homologizovaný prenosný výstražný trojuholník
 • dve náhradné uzavreté matice nábojov kolies

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu
 • výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený
 • nie je na čelnom skle zatemňovací pás, ktorý umožňuje najmenej 50 % priepustnosti svetla

Táto dopravná značka znamená:
warning_42.png

 • Zákaz státia na krajnici
 • Odletujúci štrk
 • Nebezpečenstvo poškodenia pneumatík

Táto dopravná značka upozorňuje na
warning_11.png

 • úsek cesty, na ktorom sa vykonávajú meteorologické merania
 • blízkosť letiska
 • úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky

Táto dopravná značka znamená:
restriction_17.png

 • Najnižšia dovolená rýchlosť
 • Najvyššia dovolená rýchlosť
 • Odporúčaná rýchlosť

Táto dopravná značka znamená:
command_9.png

 • Najnižšia dovolená rýchlosť
 • Najvyššia dovolená rýchlosť
 • Odporúčaná rýchlosť

Táto dopravná značka znamená:
info_20.png

 • Návesť pred križovatkou
 • Návesť pred slepou cestou
 • Zákaz odbočovania vpravo

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_16.png

 • Lietadlá
 • Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
 • Smerová tabuľa k inému cieľu

Táto dopravná značka znamená:
command_20.png

 • Obmedzenie v jazdných pruhoch
 • Jazdný pruh vyhradený pre nákladné automobily
 • Prikázaný smer jazdy pre pomalé vozidlá

Táto dopravná značka
horizontal_8.png

 • vyznačuje úsek, kde je zakázané zastavenie
 • oddeľuje okraj vozovky od cestičky pre cyklistov
 • vyznačuje úsek, kde je zakázané státie

Zelené vozidlo vojde do križovatky ako
junction_1.jpg

 • druhé
 • tretie
 • prvé

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_18.jpg

 • červené vozidlo
 • zelené vozidlo
 • modré vozidlo

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_37.jpg

 • 1. zelené, 2. modré, 3. vaše vozidlo
 • 1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo
 • 1. modré. 2. vaše vozidlo. 3. zelené

V poradí druhé prejde cez križovatku
junction_40.jpg

 • zelené vozidlo
 • červené vozidlo
 • vaše vozidlo súčasne so žltým vozidlom