Skupina AB

test č. 7

Nemotorovým vozidlom sa rozumie

 • prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím
 • vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, električka a trolejbus
 • aj motorové vozidlo, ktorého pohotovostná hmotnosť nepresahuje 400 kg

Neobmedzením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

 • počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal
 • nerozptyľovať pozornosť vodiča hlasitým hovorom, telefonovaním, pitím nápojov alebo inou obdobnou činnosťou
 • za žiadnych okolností nevyrušovať vodiča predchádzaného vozidla dávaním zvukového výstražného znamenia alebo svetelného výstražného znamenia

Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci

 • z pravého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu
 • z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu
 • z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu smie ohroziť vodiča prechádzajúceho do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu

Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí

 • vpravo; vľavo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vpravo bráni prekážka alebo ak je to bezpečnejšie s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu
 • vľavo; vpravo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vľavo bráni prekážka
 • za každých okolností vľavo

Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

 • zľava
 • sprava
 • po jednosmernej ceste

Vodič sa nesmie otáčať

 • na železničnom priecestí a vo vzdialenosti 200 m pred ním
 • na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti
 • na žiadnej križovake

Vodič smie zastaviť a stáť na

 • moste
 • jednosmernej ceste vľavo aj vpravo
 • električkovom koľajovom páse

Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič

 • nesmie vchádzať na železničné priecestie
 • smie vchádzať na železničné priecestie
 • je povinný vchádzať na železničné priecestie zvýšenou rýchlosťou

Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať

 • svetelné výstražné znamenie
 • zvukové výstražné znamenie
 • zvukové výstražné znamenie a svetelné výstražné znamenie

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný

 • odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný
 • oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu
 • použiť zariadenie proti neoprávnenému použitiu vozidla

Za motorovým vozidlom s prívesom sa

 • smie vliecť len jedno motorové vozidlo
 • smie vliecť len motocykel
 • nesmie vliecť iné motorové vozidlo

Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „Pozor!” povinnosť

 • dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom
 • pripraviť sa na jazdu
 • zastaviť vozidlo

Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

 • žltou zástavkou s rozmermi najmenej 40 x 40 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou
 • reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol
 • vždy žltými a čiernymi pruhmi

Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

 • 1,5 mm na osobnom automobile
 • 1,6 mm na osobnom automobile
 • 1,7 mm na osobnom automobile

Prívesy za osobné automobily

 • smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/h
 • sa nesmú používať na prepravu osôb
 • sa nesmú používať na prepravu osôb; to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb

Táto dopravná značka upozorňuje na
warning_17.png

 • železničné priecestie bez závor
 • kríženie cesty s električkovým koľajovým pásom
 • križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami

Táto dopravná značka
warning_20.png

 • upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá
 • označuje účelovú letiskovú komunikáciu
 • zakazuje vjazd motorovým aj nemotorovým vozidlám na letiskovú plochu

Táto dopravná značka znamená:
restriction_13.png

 • Prednosť protiidúcich vozidiel
 • Prednosť pred protiídúcimi vozidlami
 • Obojsmerná premávka

Táto dopravná značka
command_17.png

 • prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty používať zimné pneumatiky
 • prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze; reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy
 • informuje vodičov o blízkosti opravovne pneumatík

Táto dopravná značka znamená:
info_30.png

 • Podjazd alebo nadjazd
 • Diaľnica
 • Hlavná cesta

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_36.png

 • Cesta III. triedy
 • Medzinárodná trasa
 • Cesta II. triedy

Táto dopravná značka znamená:
command_14.png

 • Jazdný pruh pre pomalé vozidlá
 • Zastávkový pruh
 • Zvýšenie počtu jazdných pruhov

Táto zábrana vyznačuje
other_10.png

 • uzavretie časti šírky cesty; šípky smerujú k voľnej časti cesty
 • uzávierku celej šírky cesty
 • úsek cesty s jednosmernou premávkou

Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_38.jpg

 • prvé
 • posledné
 • druhé

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_26.jpg

 • 1. červené, 2. modré, 3. zelené
 • 1. zelené, 2. modré, 3. červené
 • 1. modré, 2. zelené, 3. červené

Ako prvé prejde cez križovatku
junction_25.jpg

 • červené vozidlo
 • vaše vozidlo
 • žlté vozidlo

V poradí druhé prejde cez križovatku
junction_5.jpg

 • vaše vozidlo
 • žlté vozidlo
 • červené vozidlo