Skupina AB

test č. 8

Neobmedzením sa rozumie povinnosť

 • spolujazdca nerozptyľovať pozornosť vodiča hlasitým hovorom, telefonovaním, pitím nápojov alebo inou obdobnou činnosťou
 • účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal
 • vodiča za žiadnych okolností nevyrušovať vodiča predchádzaného vozidla dávaním zvukového výstražného znamenia alebo svetelného výstražného znamenia

Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

 • vodiča počínať si tak, aby inému vodičovi nijako neprekážal
 • účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy
 • chodca prechádzajúceho cez priechod pre chodcov neobmedziť motorové vozidlá prichádzajúce sprava

Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe,

 • ktorá je mladšia ako 25 rokov, aj keď inak spĺňa ustanovené podmienky
 • ktorej totožnosť nepozná
 • ktorá nemá najmenej dvojročnú prax vo vedení motorových vozidiel

Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy,

 • nesmie ohroziť ani obmedziť vodiča protiidúceho vozidla
 • smie ohroziť vodiča jazdiaceho za ním
 • nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

Ak vodiči protiídúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa

 • s odstupom najmenej 3 m
 • vľavo
 • vpravo

Pri zastaveni a státí vodič je povinný

 • čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta
 • ponechať bočný odstup od vozidla najmenej 1,5 m
 • použiť vždy prenosný výstražný trojuholník

Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič

 • nesmie vchádzať na železničné priecestie
 • smie vchádzať na železničné priecestie, ak nie je dávaná výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami
 • smie vchádzať na železničné priecestie, ak prichádza nákladný vlak

Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

 • má funkčné predné svetlomety do hmly
 • je vybavené zariadením na spájanie vozidiel
 • má účinné riadenie a brzdy

Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať

 • zákaz státia; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky
 • najvyššie dovolené rýchlosti jazdy
 • zákaz státia a najvyššie dovolené rýchlosti

Účastník dopravnej nehody je

 • len osoba, ktorá dopravnú nehodu zavinila
 • osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode
 • len vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode

Chodec

 • smie prekonávať zábradlie alebo iné zábrany, ak v blízkosti nie je priechod pre chodcov
 • nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany
 • nesmie na priechode pre chodcov fajčiť

V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel

 • zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak
 • zakázané len na chodníku
 • povolené na akomkoľvek mieste na ceste

Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami

 • vodorovné dopravné značky sú nadradené zvislým dopravným značkám
 • zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám
 • nadradená je dopravná značka umiestnená bližšie ku križovatke

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

 • najmenej dvojlitrová zásoba náplne do ostrekovačov skiel
 • kľúč na matice alebo skrutky kolies
 • náhradný stierač

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti
 • stav ovládacieho pedálu a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy
 • nie sú aspoň kolesá prednej nápravy vybavené účinnými krytmi (blatníkmi, podbehmi)

Táto dopravná značka znamená:
restriction_26.png

 • Prikázaný smer jazdy vľavo
 • Zákaz otáčania
 • Zákaz odbočovania vľavo

Táto dopravná značka
restriction_31.png

 • zakazuje zastavenie za značkou v párnych dňoch v mesiaci
 • umožňuje státie v nepárnych dňoch
 • zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
right_of_way_5.png

 • vedľajšiu cestu, vyznačuje skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu
 • miesto kríženia cesty s diaľnicou
 • prikázaný smer jazdy cez križovatku

Táto dopravná značka znamená:
info_27.png

 • Rýchlostná cesta
 • Jazdný pruh vyhradený pre osobné automobily
 • Parkovisko (pozdĺžne státie)

Táto dopravná značka
info_directional_35.png

 • informuje o uzávierke cesty
 • vyznačuje obmedzenie v jazdnom pruhu
 • informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou a o smere jeho obchádzania

Táto dopravná značka znamená:
info_28.png

 • Koniec pešej zóny
 • Koniec zákazu hier na ceste
 • Koniec obytnej zóny

Táto dopravná značka vyznačuje
horizontal_14.png

 • blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary do súvislej čiary
 • prikázaný smer jazdy cez križovatku
 • prikázaný smer jazdy vpravo

Toto dopravné zariadenie je
other_11.png

 • spomaľovací prah
 • smerovka pre policajtov
 • smerový stĺpik

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_18.jpg

 • 1. modré, 2. zelené, 3. červené
 • 1. červené, 2. modré, 3. zelené
 • 1. zelené, 2. modré, 3. červené

V poradí druhé prejde okolo prekážky
junction_2.jpg

 • modré vozidlo
 • červené vozidlo
 • zelené vozidlo

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_23.jpg

 • druhé
 • posledné
 • prvé

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_11.jpg

 • žlté vozidlo
 • vaše vozidlo
 • zelené vozidlo