Skupina AB

test č. 9

Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

 • časť cesty určená predovšetkým na premávku električky
 • časť cesty, na ktorej je dovolená len premávka električky a nemotorového vozidla
 • vozovka určená na premávku električky, vlaku a iného dráhového vozidla

Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

 • taká viditeľnosť, keď vodič motorového vozidla z dôvodu znečistenia alebo poškodenia skiel nevidí dostatočne zreteľne ostatných účastníkov cestnej premávky
 • viditeľnosť v čase od 18.00 do 7,00 hodiny a od 1. júla do 31. augusta len od 20.00 do 6.00 hodiny
 • taká viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli

Predchádza sa

 • vpravo; vľavo sa predchádza len motocykel
 • vľavo za každých okolností
 • vľavo; vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

 • 110km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste nemá rýchlosť jazdy obmedzenú
 • 90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/h
 • 80 km/h

Vozidlo vchádzajúce na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty alebo z lesnej cesty musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo

 • miestnu komunikáciu a to len vtedy, ak vchádza na cestu v obci
 • cestu
 • cestu; to neplatí ak vchádza na cestu mimo obce

Vodič nesmie zastaviť a stáť

 • na miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel
 • v obci na ceste 1. triedy
 • kolmo na okraj cesty v obci

Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak

 • je na mieste, aj kde netvorí prekážku cestnej premávky
 • je na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky
 • je ponechané na mieste, kde je dopravnou značkou povolené státie

Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

 • opustiť tunel a dopravnú nehodu oznámiť najbližšiemu policajtovi
 • vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti vyžadujú, je oprávnený zastavovať iné vozidlá
 • zariadiť odtiahnutie vozidla z tunela

V školskej zóne

 • nemožno stáť
 • možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov
 • možno stáť bez obmedzenia

Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,

 • ak by pri predchádzaní neobmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici
 • ak nemá rozhľad na vzdialenosť 200 metrov
 • ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici

Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené

 • svetelným signálom
 • pokynom policajta
 • trvalým zvislým dopravným značkám

Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zeleným plným kruhovým svetlom „voľno”

 • možnosť pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, môže odbočiť vpravo alebo vľavo
 • povinnosť opustiť križovatku; pritom smie ísť len rovno
 • povinnosť zastaviť vozidlo; to neplatí ak ide cez križovatku priamo

Hry detí na ceste sú dovolené

 • len v pešej zóne
 • len v obytnej zóne
 • len v školskej zóne

Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

 • trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie však nie je závadou
 • trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nie je závadou
 • trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú

Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

 • nedosahuje rýchlosť najmenej 100 km/h
 • poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru
 • nemá funkčné osvetlenie batožinového priestoru

Táto dopravná značka
warning_22.png

 • upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo ináč nebezpečnú krajnicu
 • upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla
 • upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť z dôvodu výskytu hmly alebo dymu

Táto dopravná značka znamená:
warning_23.png

 • Nespevnená krajnica
 • Odletujúci štrk
 • Padajúce kamene

Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
restriction_27.png

 • predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať
 • predchádzať motorové vozidlo vľavo aj vpravo
 • obchádzať akékoľvek vozidlo

Táto dopravná značka znamená:
restriction_28.png

 • Zákaz zastavenia
 • Státie dovolené v párnych dňoch
 • Koniec všetkých zákazov

Táto dopravná značka označuje
right_of_way_7.png

 • križovatku dvoch ciest rovnakého významu
 • hlavnú cestu
 • vedľajšiu cestu; značka sa môže používať aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo na mieste, kde treba vodičoví prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde

Táto dopravná značka
command_17.png

 • prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty používať zimné pneumatiky
 • prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze; reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy
 • informuje vodičov o blízkosti opravovne pneumatík

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
right_of_way_8.png

 • hlavnú cestu, a to najmä v obci, a vyznačuje skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu
 • križovatku, na ktorej nie je prednosť v jazde upravená dopravnými značkami
 • vedľajšiu cestu a križovatku

Táto dopravná značka
command_5.png

 • označuje miesto, kde možno vľavo obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke
 • informuje o spôsobe obchádzania prekážky na ceste
 • označuje uzávierku električkovej trate

V poradí druhé prejde cez križovatku:
junction_29.jpg

 • zelené vozidlo
 • modré vozidlo
 • žlté vozidlo

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj” pre
junction_16.jpg

 • vodiča zeleného vozidla
 • chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta
 • vodiča žltého vozidla

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_15.jpg

 • 1. červené, 2. modré, 3. vaše vozidlo
 • 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. červené
 • 1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. modré

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_24.jpg

 • červené vozidlo
 • vaše vozidlo
 • zelené vozidlo