Skupina AB

test č. 31

Vodičom sa rozumie

 • osoba, ktorá vedie vozidlo
 • osoba, ktorá vedie najmä motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky
 • len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo

Vodič malého motocykla

 • nesmie jazdiť po pravej krajnici za žiadnych okolností
 • smie jazdiť po pravej krajnici len pri obchádzaní a vyhýbaní
 • smie jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov

Vodič sa nesmie otáčať

 • na ceste 1. triedy
 • na žiadnej križovatke
 • na jednosmernej ceste

Vodič smie zastaviť a stáť

 • na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu
 • v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty
 • na vnútornom jazdnom pruhu

Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

 • svieti prerušované biele svetlo
 • osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou zástavkou cez stred tela
 • sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia

Znamenie dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

 • nezačne meniť smer jazdy
 • mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pru¬hu, do ktorého prechádza
 • nezačne vybočovať zo smeru jazdy

Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je dovolené

 • len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice
 • rýchlosťou najmenej 70 km/h
 • len na lane

Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla

 • smie zaraďovať, len ak to dovoľuje situácia v cestnej premávke
 • nesmie zaraďovať
 • smie zaraďovať, ak dokáže prispôsobiť rýchlosť jazdy svojho vozidla rýchlosti jazdy takýchto vozidiel

V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

 • len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb starších ako 12 rokov nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii
 • staršie ako 15 rokov
 • len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii

Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

 • traja vedľa seba
 • piati vedľa seba
 • dvaja vedľa seba

Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,

 • len ak má pri sebe vodičský preukaz
 • len za zníženej viditeľnosti
 • ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky

Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo signál s kombinovanými zelenými smerovými šipkami rôznych smerov

 • možnosť pokračovať v jazde ktorýmkoľvek smerom
 • možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka alebo šípky ukazujú
 • povinnosť opustiť križovatku; to neplatí ak ide cez križovatku priamo

Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

 • jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m
 • nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m
 • nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m

Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

 • trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie však nie je závadou
 • trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú
 • trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nie je závadou

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

 • nedosahuje na rovine rýchlosť najmenej 50 km/h
 • poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru
 • nebolo v lehote jedného mesiaca po jeho prvom prihlásení do evidencie podrobené kontrole technického stavu

Táto dopravná značka upozorňuje na
warning_16.png

 • miesto, kde priečny sklon vozovky presahuje 10 %
 • priklonenú strmú stráň sprava
 • miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným

Táto dopravná značka upozorňuje na
warning_43.png

 • železničné priecestie vo vzdialenosti 90 m
 • sklon vozovky vľavo
 • železničné priecestie vo vzdialenosti 160 m

Táto dopravná značka znamená:
restriction_20.png

 • Slepá ulica
 • Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch)
 • Zákaz vjazdu motorových vozidiel

Táto dopravná značka znamená:
info_20.png

 • Návesť pred slepou cestou
 • Návesť pred križovatkou
 • Zákaz odbočovania vpravo

Táto dopravná značka znamená:
info_21.png

 • Jazdný pruh vyhradený pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb
 • Parkovisko vyhradené pre autobusy
 • Zastávka autobusu

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_33.png

 • Obytná zóna
 • Smerová tabuľa k miestnemu cieľu
 • Obec

Táto dopravná značka vyznačuje
info_22.png

 • oblasť, v ktorej platia ustanovenia o premávke v obytnej zóne
 • oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz státia
 • vyznačuje územie, v ktorom platia ustanovenia o premávke v pešej zóne

Táto dopravná značka
horizontal_9.png

 • vyznačuje okraj vozovky
 • vyznačuje cestičku pre cyklistov
 • vyznačuje hranicu križovatky; to neplatí, ak sa táto značka použije ako pomocná čiara na zastavenie vozidla v priestore križovatky

V poradí druhé prejde cez križovatku:
junction_30.jpg

 • žlté vozidlo
 • zelené vozidlo
 • červené vozidlo

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_38.jpg

 • 1. červené, 2. modré, 3. zelené
 • 1. zelené, 2. červené, 3. modré
 • 1. zelené, 2. modré, 3. červené

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_4.jpg

 • červené vozidlo prichádzajúce sprava
 • protiidúce modré vozidlo
 • vaše vozidlo

V poradí tretie prejde cez križovatku
junction_5.jpg

 • žlté vozidlo
 • červené vozidlo
 • zelené vozidlo