Skupina AB

test č. 22

Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

 • pohonič záprahového vozidla a osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 150 cm
 • vodič každého nemotorového vozidla, ktoré sa pohybuje rýchlosťou menšou ako 30 km/h
 • osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm

Vodičom sa rozumie

 • osoba, ktorá vedie vozidlo
 • osoba, ktorá najmä vedie motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky
 • len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo

Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

 • na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov
 • akúkoľvek prilbu alebo obdobnú pokrývku hlavy
 • ochranný štít

Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,

 • nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
 • je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy len mimo obce
 • je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

Vodič nesmie zastaviť a stáť

 • v obci kolmo, prípadne šikmo na okraj vozovky
 • na moste
 • vľavo na jednosmernej ceste

Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

 • včas pred začatím takéhoto jazdného úkonu
 • až po začatí takéhoto jazdného úkonu
 • až po ukončení takéhoto jazdného úkonu

Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, vodič

 • smie použiť diaľkové svetlomety
 • nesmie použiť diaľkové svetlomety
 • smie použiť diaľkové svetlomety, ak vo vzdialenosti najmenej 50 m pred ním nejde žiadne vozidlo

Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

 • 60 km/h
 • 80 km/h
 • 90 km/h

Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

 • zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo
 • zvýšiť rýchlosť jazdy
 • bezodkladne zastaviť vozidlo

Pred vstupom na vozovku chodec

 • musí prestať jesť, piť a fajčiť
 • sa nemusí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, ak vstupuje na vozovku v obci
 • sa musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva

Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť

 • zreteľne označená
 • zreteľne označená len za zníženej viditeľnosti
 • označená len vtedy, ak jej na to dal príkaz jej zamestnávateľ

Jazdci na zvieratách smú ísť

 • najviac dvaja vedľa seba
 • len jednotlivo za sebou
 • najviac traja vedľa seba

Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla

 • vztýčením ruky alebo zastavovacieho terča a za zníženej viditeľnosti červeným svetlom, ktorým pohybuje v hornom polkruhu
 • kývaním ruky hore a dolu
 • vodorovným kývaním ruky cez stred tela; na zdôraznenie tohto pokynu môže použiť znamenie píšťalkou

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

 • náhradné stierače
 • homologizovaný prenosný výstražný trojuholník
 • protisklzové reťaze

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný

 • zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou
 • zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené zariadením na spájanie vozidiel
 • zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby

Táto dopravná značka znamená:
warning_9.png

 • Spôsob obchádzania prekážky
 • Nebezpečenstvo šmyku
 • Dvojitá zákruta, prvá vľavo

Táto dopravná značka
warning_10.png

 • zakazuje vjazd cyklistom
 • upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú vozovku alebo na ňu vchádzajú
 • prikazuje cyklistom zastaviť

Táto dopravná značka znamená:
restriction_29.png

 • Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel
 • Vjazd osobným automobilom a motocyklom povolený
 • Zákaz vjazdu osobných automobilov a motocyklov

Táto dopravná značka znamená:
right_of_way_2.png

 • Rýchlostná cesta
 • Hlavná cesta
 • Vedľajšia cesta

Táto dopravná značka znamená
info_35.png

 • Odstavná plocha pre vozidlá s nadrozmerným nákladom
 • Núdzová odstavná plocha
 • Parkovisko

Táto dopravná značka
info_directional_24.png

 • informuje o vzdialenosti k najbližšej obci
 • informuje o názve najbližšej križovatky
 • informuje vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému kultúrnemu alebo turistickému cieľu

Táto dopravná značka vyznačuje
horizontal_4.png

 • miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia šikmo na okraj vozovky
 • miesto, kde je zakázané zastavenie a státie
 • miesto, kde je dovolené zastavenie a státie pozdĺž okraja cesty

Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
other_4.png

 • patriacom telekomunikáciám
 • vedenom osobou s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na individuálnu prepravu
 • vedenom osobou sluchovo postihnutou

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_30.jpg

 • 1. červené, 2. žlté, 3. zelené
 • 1. žlté, 2. červené, 3. zelené
 • 1. zelené, 2. červené, 3. žlté

Vodič modrého vozidla
junction_2.jpg

 • je povinný umožniť vodičovi červeného vozidla obídenie prekážky
 • má pred vodičom červeného a vodičom žltého vozidla prednosť, pretože v ich jazdnom pruhu sa nachádza prekážka
 • je povinný umožniť vodičovi červeného a vodičovi žltého vozidla obídenie prekážky

V poradí druhé prejde cez križovatku
junction_28.jpg

 • červené vozidlo
 • vaše vozidlo
 • zelené vozidlo

Ako posledné prejdú cez križovatku
junction_27.jpg

 • električka č. 1 súčasne s vaším vozidlom
 • vaše vozidlo súčasne s električkou č. 2
 • električka č. 1 súčasne s električkou č. 2